കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതി- മാനദണ്ഡങ്ങളും സബ്സിഡിയും

കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതി- മാനദണ്ഡങ്ങളും സബ്സിഡിയും