വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്നതിനോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അപേക്ഷ.

വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്നതിനോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അപേക്ഷ.