60 ച.മീ കുറവുള്ള വാസഗൃഹത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

60 ച.മീ കുറവുള്ള വാസഗൃഹത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ