ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 അഡ്വ കെ.കെ രത്നകുമാരി പ്രസിഡന്റ്
2 വി അശോകന്‍ സെക്രട്ടറി
3 ശശീന്ദ്രന് പി.കെ അസി.സെക്രട്ടറി
4 സ്മിത എസ് ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
5 സംഗീത ഗോപി യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് (എ3) പ്ലാന്‍
6 രമേശന് യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് (ഏ2) ജീവനകാര്യം
7 രജനി എം.വി യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് (ഏ4) ബില്‍ഡിംഗ്
8 സജി സെബാസ്റ്റ്യന് അക്കൌണ്ടന്‍റ്
9 ദീപക് പി ക്ലര്ക്ക്
10 രൂമേഷ് വി ക്ലര്ക്ക്
11 അമല്‍ ജോര്ജ് ക്ലര്ക്ക്