പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

തളിപ്പറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

67.33 ച കി മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18
 
ജനസംഖ്യ

:

30559
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14609
സ്ത്രീകള്‍

:

15950
ജനസാന്ദ്രത

:

396
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1009
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.04
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.02
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.18
Source : Census data 2011
 തപാല് വിലാസം  : Chengalayi Grama PanchayatChengalayi,Kannur (Dist)670631.

Office Phone :04602230226

സെക്രട്ടറി         :9496049038

പ്രസിഡണ്ട്      :9496049037