മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര്
1 പി വി കമാലക്ഷി ടീച്ചര്‍
2 എ വി ഗോവിന്ദന്‍
3 സി കെ കൃഷ്ണകുമാര്‍