സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രാഥമിക വോട്ടർ പട്ടിക 17/06/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വോട്ടര്‍പട്ടിക കാണുന്നതിന് സന്ദര്‍ശിക്കുക

Voters List