തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതല്‍ 18 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,ചെങ്ങളായി വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ,   കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൂടാതെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയിന്മേല്‍ ഉള്ള അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും 26/08/2020 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

Voters List