അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി ഉള്ള പ്രഖ്യാപനം