ലേല പരസ്യം

ലേലപരസ്യം

ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള മുറിച്ച് കഷണങ്ങളാക്കിയ തേക്ക്മരവും ചുഴലി പുറമ്പോക്കിലെ കടപുഴകി വീണ പാഴ്മരവും 15/11/2018 ന് പകല്‍ 3 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വെച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നു.വിശദ വിവരങ്ങള് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ അഴിമതി രഹിത ജനസൌഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി ഉള്ള പ്രഖ്യാപനം

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(എസ്.സി)

60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(എസ്.ടി)

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ലേല പരസ്യം

ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിലവിലെ ഒാഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റി നീക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 22/09/2017 ന് പകല്‍ 11 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വെച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നു.വിശദ വിവരങ്ങള് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

ലേലപരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസിലേക്ക് 2017 സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല് 2018 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള ഒരു വര്ഷക്കാലത്തേക്കുള്ള പ്രന്‍ിംഗ് ജോലികല്‍ ചെയ്ത് നല്കുന്നതിന് പ്രസ്സ് ഉടമകളില് നിന്ന് ക്വട്ടേഷന് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പ്രഫോര്മയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്