ലേലം

ലേലപരസ്യം

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

ലേല പരസ്യം

ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിലവിലെ ഒാഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റി നീക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 22/09/2017 ന് പകല്‍ 11 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വെച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നു.വിശദ വിവരങ്ങള് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

ലേലപരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസിലേക്ക് 2017 സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല് 2018 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള ഒരു വര്ഷക്കാലത്തേക്കുള്ള പ്രന്‍ിംഗ് ജോലികല്‍ ചെയ്ത് നല്കുന്നതിന് പ്രസ്സ് ഉടമകളില് നിന്ന് ക്വട്ടേഷന് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പ്രഫോര്മയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം

life-logo-title2-300x55

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭവനരഹിതര്ക്കും ഭവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സന്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന് ഭാഗമായി കൂടുംബശ്രീ നടത്തിയ സര്‍വ്വെയില് കണ്ടെത്തിയ ഗുണഭോക്തക്കളില്ന്മേല് ലൈഫ് മിഷന് പ്രസീദ്ധീകരിച്ച  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക ഇതൊടൊപ്പം പ്രസീദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 കരട് പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങള് വെള്ള കടലാസില് തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഫോറത്തില് 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10 തീയ്യതി 5 മണി വരെ പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസില് സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനം രഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍-ആദ്യഘട്ട അപ്പീലുകള് പരിശോധിച്ച് പുനപ്രസീദ്ധികരിച്ച കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനം രഹിതരുടെ കരട് പട്ടിക

പട്ടികയില്‍ വിവരം സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉള്ളവര്‍ 16/09/2017 ന് മുന്പായി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്ക് അപ്പീല്‍ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.