വിവരാവകാശ നിയമം 2005

ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം 2005

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ - എം ബാബു  (സെക്രട്ടറി  ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)

ഫോണ്‍ - 04994280224

അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ -  എ.കെ ജോസ് പ്രകാശ് (ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്)

ഫോണ്‍ - 04994280224

അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി - കണ്ണന്‍ നായര്‍ (പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍)

ഫോണ്‍ - 04994255782