മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേരുവിവരം

1 കല്ലക്കട്ട ഗണപതി ഭട്ട്
2 കക്കില്ലെയ
3 എം.എ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി
4 രാമകൃഷ്ണ റാവു
5 സി.എച്ച് അഹമ്മദ് ഹാജി
6 എന്.ഐ. അബൂബക്കര്‍
7 മുബാറക്ക് മുഹമ്മദ് ഹാജി
8 പി.ബി.അഹ്മദ്
9 പി.ബി.അബ്ദുല് റസാഖ്
10 ആയിഷ ചെര്‍ക്കളം അബ്ദുല്ല
11 സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചായിന്‍റടി
12 സി ബി അബ്ദുള്ള ഹാജി