സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങള്‍

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി (യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 10)
07/01/2017
03/02/2017
04/03/2017
18/03/2017
29/03/2017
07/04/2017
10/05/2017
15/06/2017
15/07/2017
05/08/2017

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി (യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 9)
17/01/2017
08/02/2017
04/03/2017
07/04/2017
08/05/2017
15/05/2017
25/05/2017
27/06/2017
18/07/2017

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ( യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 8 )
21/01/2017
28/02/2017
29/03/2017
26/04/2017
25/05/2017
23/06/2017
17/07/2017
19/08/2017

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി (യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 9)
10/01/2017
04/02/2017
07/03/2017
22/04/2017
08/05/2017
25/05/2017
17/06/2017
20/07/2017
19/07/2017