പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍ഗോഡ്‌
ബ്ളോക്ക്

:

കാസര്‍ഗോഡ്‌
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

53.79ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

ജനസംഖ്യ

:

38550
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

19607
സ്ത്രീകള്‍

:

18943
ജനസാന്ദ്രത

:

717
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

966
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

79.96
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

86.65
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

73.03
Source : Census data 2001