ലൈഫ് ഭവന പദ്ദതി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ കരട് ലിസ്റ്റ്