താഴെ പറയുന്ന പറയുന്ന പദ്ദതികള്‍ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ‘ഇവിടെ‘ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1. ഫല വര്‍ഗ്ഗ തൈകള്‍

2. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

3. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം

4. നെല്‍കൃഷി വികസനം

5. പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം

6. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍

7. പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

8. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭവന പദ്ദതി

9. പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മുറി

10. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭവന പദ്ദതി

11. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭവന റിപ്പയര്‍

12. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍

13. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്