ബഡ്സ് സ്കൂള്‍, ബി.ആര്‍.സി സെന്‍റര്‍, പകല്‍ വീടുകള്‍, ശ്മശാനം, അറവുശാല


ബഡ്സ് സ്കൂള്‍‍, ബി.ആര്‍‍.സി സെന്‍‍റര്‍‍, പകല്‍വീടുകള്‍‍, പൊതു ശ്മശാനം, അംഗീകൃത അറവുശാല എന്നിവ നിലവില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല