അംഗന്‍വാടികള്‍

അംഗന്‍വാടികളുടെ നമ്പറും സ്ഥലവും

1 124 Chathapady

2 125 Mavinakatta

3 126 Paika

4 127 Udham

5 128 Kolari

6 129 Chooripallam

7 130 Adrukuzhy

8 131 Pundoor

9 132 Ethirthodu

10 133 Chambail

11 134 Kadambatta

12 135 Kallakatta

13 136 Barikad

14 137 Eruthumkadavu

15 138 Koppa

16 139 K K Puram

17 140 Kundadka

18 141 Bevinje

19 142 Padi

20 143 Kootalakal

21 144 Kolachiyaduka I

22 145 Cherkala

23 146 Cheriyalampady

24 147 Chanbalam

25 148 Ermalam

26 149 Chengala Thaze

27 150 Cheroor

28 151 Naimarmoola

29 152 Panalam

30 153 Eriyapady

31 154 Banathadi

32 215 Narambadi

33 216 Alankol

34 217 Ayalkunje

35 218 Kallumkoottam

36 219 Cheroor Thaze

37 220 Mara

38 221 Kolachiyadukam II

39 222 Alampadi

40 223 T N Moola

41 224 Panarkulam

42 225 Charladka

43 226 Santhosh Nagar

44 227 Thekkemoola

45 310 Pannipara

46 311 Kolikadavu

47 312 Pundoor Patla

48 313 Baladka

49 314 Bilal Nagar

50 315 Berka

51 316 Podipallam

52 342 Elinja

53 343 Chandrampara

54 344 Padinharmoola