ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ഗ്രാമസഭ യോഗം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ഗ്രാമസഭ യോഗം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്നു. പ്രസിഡന്റ്ൂ എ എം ഇസ്മയിലിന്റെി അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ വച്ച് നടന്ന ഗ്രാമസഭാ യോഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ഗ അഡ്വ. ശ്രീ. യേശുദാസ് പറപ്പിള്ളില്‍ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ചടങ്ങില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിത സ്റ്റാലിന്‍, ബ്ലോക്ക് മെമ്പര്‍ ടി ഡി സുധീര്‍, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിം്ഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേ്ഴ്സണ്‍ ലീന വിശ്വന്‍, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്ഡിംരഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാ്ന്‍ വേണു കെ വളപ്പില്‍, മറ്റു മെമ്പര്മാറരായ ഷിബു ചേരമാന്തുിരുത്തി, ഷീല ജോണ്‍, ജയ്ഹിന്ദ് ടി വി, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ ഷിബു എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ എ എസ് അംബിക യോഗത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഭിന്നശേഷിയുള്ള പഠിതാക്കള്ക്ക് സ്കോളര്ഷിപ്പ് തുക വിതരണം ചെയ്തു

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിയുള്ള പഠിതാക്കള്ക്ക്് സ്കോളര്ഷിുപ്പ് തുക വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്യ എ എം ഇസ്മയിലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടത്തിയ വിതരണോദ്ഘാടനത്തില്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ത അഡ്വ. ശ്രീ. യേശുദാസ് പറപ്പിള്ളി ആദ്യ സ്കോളര്ഷി്പ്പ് വിതരണം നടത്തി. ചടങ്ങില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്യ നിത സ്റ്റാലിന്‍, ബ്ലോക്ക് മെമ്പര്‍ ടി ഡി സുധീര്‍, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിം്ഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേോഴ്സണ്‍ ലീന വിശ്വന്‍, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്ഡിംോഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാരന്‍ വേണു കെ വളപ്പില്‍, മറ്റു മെമ്പര്മാീരായ ഷിബു ചേരമാന്തുയരുത്തി, ഷീല ജോണ്‍, ജയ്ഹിന്ദ് ടി വി, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ ഷിബു എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ എ എസ് അംബിക യോഗത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.
chm_bhinnasheshi-scholarship

ഗോതുരുത്ത് പി എച്ച് സി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

chm_gothuruth-survey-ardharam
ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍‍റെ കീഴില്‍ ഗോതുരുത്ത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സര്ക്കാിരിന്റെണ ആര്ദ്രംാ പദ്ധതിയിലുള്പ്പെ ടുത്തി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയര്ന്ന്തിന്റെദ ഭാഗമായി ഫെസിലിറ്റി സര്വ്വേു 03.05.2017 ന് നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ സര്വ്വേി നടത്തുന്നതിനി വേണ്ടി ദേശീയാരോഗ്യ പദ്ധതിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജില്ലാ ടെക്നിക്കല്‍ റിസോഴ്സ് ടീം അംഗങ്ങളായ ശ്രീമതി. രേവതി എന്‍, ശ്രീമതി ലിനി ഫെലിക്സ്, ശ്രീമതി. ജയ പി ജെ, ശ്രീമതി. നിജിനി പൌലോസ്, ശ്രീ. സജീവ് പി കെ എന്നിവരും, ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഇതിന് നേതൃത്വം നല്കുമവാന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ത ശ്രീ. എ എം ഇസ്മയില്‍ , വൈസ് പ്രസിഡന്റ്ര‍‍ ശ്രീമതി. നിത സ്റ്റാലിന്‍, ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്ഡിംമഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാാന്‍ ശ്രീ. വേണു കെ വളപ്പില്‍, മെമ്പര്മായരായ ജയ്ഹിന്ദ് ടി വി, ഷീല ജോണ്‍, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ ഷിബു, ഹെല്ത്ത് ഇന്‍‍സ്പെക്ടര്‍‍ സോജി, സി ഡി എസ് ചെയര്പേദഴ്സണ്‍ ഷിപ്പി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആശുപത്രുയുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തില്‍ രോഗീ സൌഹൃദം എന്ന രീതിയിലാണ് ആര്ദ്രം് പദ്ധതിയില്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ആശുപത്രിയുടെ നിലവിലുള്ള ഭൌതിക സൌകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആളുകളുടെയും കുടുംബക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനനങ്ങള്‍ രേഖയായി ആശുപത്രിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ ലാബ്, ഇ സി ജി, x-ray സൌകര്യങ്ങള്‍ പുതുതായി ഏര്പ്പെ്ടുത്തും. നിലവിലുള്ള ഡോക്ടറെ കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് ഡോക്ടര്മാനരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ചികിത്സാ സമയം വൈകുന്നേരവും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ രണ്ട് ഒ പി സെക്ഷനുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. രോഗികള്ക്കാ്വശ്യമായ സൌകര്യങ്ങള്‍ നല്കുൈന്നതിന് മതിയായ സ്റ്റാഫിനെയും നിയിക്കുമെന്നാണ് സര്ക്കാുര് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറായ ഡോ. മഞ്ജു കെ എസും മറ്റെല്ലാ ജീവനക്കാരും ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നല്കുകയുണ്ടായി.

മത്സ്യ ഗ്രാമസഭ

7
ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മത്സ്യഗ്രാമസഭ 26.04.2017 ബുധനാഴ്ച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിത സ്റ്റാലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടിയ യോഗത്തില്‍ ഗ്രാമപഞഅചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എ എം ഇസ്മയില്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. സമ്പൂര്‍ണ്ണ മത്സ്യഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഗ്രാമസഭ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതിയ പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. പദ്ധതി വിശദീകരണം ശ്രീമതി. മിലി (കോര്‍ഡിനേറ്റര്‌‍) നിര്‍വ്വഹിച്ചു. വേണു കെ വളപ്പില്‍, ലീന വിശ്വന്( ചെയര്‍മാന്മാര്‍), കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, ഷിബു ചേരമാന്‍തുരുത്തി, ബബിത ദിലീപ്, ടി. എസ് രാജു, ജയ്ഹിന്ദ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഷിബു എം കെ, എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. പ്രമോട്ടര്‍ ഷിബി ബിനോജ് യോഗത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചു

മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണ ക്യാമ്പ് 2017-18

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റേയും ഗോതുരുത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ 27.04.2017 10.30 ന് പഞ്ചായത്ത്തല ക്യാമ്പൈന്‍ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പൈന്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റെ എ. എം ഇസ്മയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
img_9184
വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് നിത സ്റ്റാലിന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിന് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായ വേണു . കെ വളപ്പില്‍ സ്വാഗതം നേര്‍ന്നു. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരായ ജയ്ഹിന്ദ്, റിനു ഗിലീഷ്, സംഗീത രാജു, ബബിത ദിലീപ്, ടി എസ് രാജു, ഷിബു ചേരമാന്‍തുരുത്തി എന്നിവര്‍ ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു. മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും, പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സോജി എം എ വിശദീകരിച്ചു. എച്ച1 എന്‍1 പനിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീമതി. ജെ പി എച്ച് എന്‍ രാജി ക്ലാസ് എടുത്തു. കുടുംബശ്രീ ചെര്‍പേഴ്സണ്‍ ഷിപ്പി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ യോഗത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

വിഷു ഈസ്റ്റര്‍ വിപണി

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിയും കൃഷിഭവന്‍റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിഷു ഈസ്റ്റര്‍ വിപണി ചേന്ദമംഗലം മാറ്റപാടത്ത് ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എ എം ഇസ്മയില്‍ വിപണിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. കൃഷിവകുപ്പ്, ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ്, ഢജഎഇഗ, കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മയ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വിപണി ഒരുക്കിയത്. നല്ല കൃഷി മുറകളിലൂടെ കൃഷി ചെയ്ത കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്നങ്ങളായ ഏത്തക്കായ, പടവലം, മുരിങ്ങ, കണിവെള്ളരി ജൈവ ഇഞ്ചി മുതലായവ വിപണിയുടെ ആകര്‍ഷകമായി. കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയേക്കാള്‍ 10 % കൂട്ടി സംഭരിക്കുകയും, വിലയില്‍ 30 % കുറവുമായാണ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത്. 13-ാം തീയതി വിപണി അവസാനിക്കും. പറവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍, കാര്‍ഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങള്‍, കേര സമിതി ഭാരവാഹികള്‍ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

അങ്കണപൂമഴ പെയ്തിറങ്ങി

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 18 വാര്ഡു കളിലായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന28 അംഗണവാടി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ സര്ഗ്ഗതവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി “അങ്കണപ്പൂമഴ” എന്ന പരിപാടി തികച്ചും വേറിട്ട ഒരനുഭവമായി മാറി. കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പരിപാടിയില്‍ അംഗന്വാവടി ടീച്ചര്മാ്രുടെ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്ന അങ്കണപ്പൂമഴയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ം യേശുദാസ് പറപ്പിള്ളി നിര്വ്വചഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്ം എ എം ഇസ്മയില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്വൈ്സര്‍ എ എസ് അംബിക സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്് നിത സ്റ്റാലിന്‍ ബ്ലോക്ക് മെമ്പര്മാൈരായ ടി ഡി സുധീര്‍, ടൈറ്റസ് ഗോതുരുത്ത്, മെമ്പര്മാചരായ വേണു കെ വളപ്പില്‍, ലീന വിശ്വന്‍, ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, ടി എസ് രാജു, രശ്മി അജിത്ത്കുമാര്‍, റിനു ഗിലീഷ്, സെക്രട്ടറി എം കെ ഷിബു, ശ്രീരഞ്ജിനി വിശ്വനാഥന്‍,എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. അംഗന്വാജടി ടീച്ചര്‍ കവിത നന്ദി പറഞ്ഞു

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം - ലാപ്ടോപ്പ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആത്മ 2016-17 പദ്ധതി

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും കൃഷി ഭവന്‍റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ആത്മ 2016-17 പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിംഗ് പരിശീലനം നടത്തി. ശ്രീ. രതീഷ് കണ്ണങ്ങാട്ടില്‍ എന്ന കര്‍ഷകന്‍റെ മനക്കോടത്തുള്ള 16 സെന്‍റ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത പച്ചക്കറി കൃഷിയിലെ വിവിധ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതികളായ ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ്, അക്വാ പോണിക്സ് ഏറോ പോണിക്സ്, കൃത്യത കൃഷി എന്നിവയാണ് പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എ എം ഇസ്മയില്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ് വഴി കൃഷി ചെയ്ത കാബേജിന്‍റെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് നിത സ്റ്റാലിന്‍. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൃഷി ഓഫീസര്‍ ഷീന പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി. ശ്രീ രതീഷ് കണ്ണങ്ങാട്ടില്‍ പരിശീലന ക്ലാസ്സ് നയിച്ചു. മനക്കോടം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീമതി. ജയ്ഹിന്ദ് ടി വി, മെമ്പര്‍മാരായ ഷീല ജോണ്‍, രശ്മി അജിത്ത്കുമാര്‍, കൃഷി അസിസ്റ്റന്‍റുമാരായ സൗമ്യ, സിജി, ആത്മയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശരത്, രമ മറ്റു കര്‍ഷകര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - സിമന്‍റ് ഇഷ്ട്ടിക നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാര്‍ഡ് 7ല്‍ 10 വനിതകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭമായ സിമന്‍റ് ഇഷ്ട്ടിക നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എ എം ഇസ്മയില്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ടി സിമന്‍റ് യൂണിറ്റില്‍ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടിക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ ഷിബു, വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ പി എ രാജേഷ്, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ റിനു ഗിലീഷ്, മുന്‍ വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ പ്രേംജി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Older Entries »