നാലാം തരം അതുല്യം 2-ാം ഘട്ടം പതാക ദിനം

പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ മെയ് 28 മുതല്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2014-15 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍ 25.02.2014 ല്‍ നടന്ന ഡി. പി. സി മീറ്റിംഗില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ആന്‍റി ബോയ് രാജി വച്ച ഒഴിവിലേക്ക് 9-ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീ. ബെന്നി പുളിക്കലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി മണി ടീച്ചറിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 05.02.2014ന് നടന്നു.

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ്

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2011 ലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ് വിവരങ്ങള്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നടന്ന ഗ്രാമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

വികസന സെമിനാര്‍

vikasana-seminar

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള ഗ്രാമസഭ

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള ഗ്രാമസഭ 02.01.2014 ന്പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി മണി ടീച്ചറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഷിബു. എം. കെ, ഐ. സി. ഡി. എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ സുഭാഷിണി , വിവിധ വാര്‍ഡിലെ മെമ്പര്‍മാരും പങ്കെടുത്തു. വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ BRC മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതിന് ഓരോ അംഗത്തെയും യോഗത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

പ്രവര്‍ത്തന കമ്മിറ്റി യോഗം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2014-15, 2015-16 പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തന കമ്മിറ്റി യോഗം 17.12.2013 ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്നു. യോഗത്തില്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്


ടെണ്ട൪ നോട്ടീസ്

2013-14 വര്‍ഷത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ളൈ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും ദര്ഘാ്സ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്

ക്രമ നം. സാധനങ്ങളുടെപേര് തുക നിരതദ്രവ്യം ദര്ഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ് വില
1 cement 7820/Ton 2.5% Rs.300+vat@12.5%
2 M sand 2510/M3 2.5% Rs.300+vat@12.5%
3 40 mm metal 1385/M3 2.5% Rs.300+vat@12.5%
4 20mm metal 1660/M3 2.5% Rs.300+vat@12.5%
5 form work 243/M2 2.5% Rs.300+vat@12.5%

ദര്ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി –10.03.2014. 2 pm
ദര്ഘാസസ് തുറക്കുന്ന തീയതി – 10.03.2014. 2.30 pm
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ - ഓണ്‍ലൈന്‍

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 1969 ന് ശേഷം രജിസ്റ്റര്‍ ചെ്ത ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റായ സേവന സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ വഴി ലഭ്യമാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 202/2012 ത.സ്വ.ഭ.വ (25/07/2012) പ്രകാരം ആധികാരിക രേഖയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം

Older Entries »