ടെണ്ടര്‍ - ISO -

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെണ്ടര്‍ വിശദീകരണം കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിക്കുവാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.


2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം - കരട് ബൈലോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോട്ടയില്‍ കോവിലകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള കരട് ബൈലോ, 1955 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ബൈലോകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമം ചട്ടങ്ങള്‍ 3(3) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആയത് സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് 25.07.2015 ന് മുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ബൈലോ കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദര്‍ഘാസ്/ക്വട്ടേഷന്‍-02.07.2015

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 02.07.2015 തീയതി നടക്കുന്ന തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്‍റനന്‍സ് സംബന്ധിച്ച ടെണ്ടറുകളുടെ വിവരം ലഭിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - 08.07.2015

12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2015-16, ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ KLGSDP Fund പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ദര്‍ഘാസ്.

ദര്‍ഘാസ് ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

ദര്‍ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

ദര്‍ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി

08.07.2015 1 PM വരെ 08.07.2015 3 PM വരെ 08.07.2015 4 PM വരെ

ദര്‍ഘാസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പില്‍ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദര്‍ഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയര്‍, LSGD സെക്ഷന്‍ ഓഫീസ്, ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം - വായനദിനം ആചരണം

v1
v2
v3

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. മണി ടീച്ചര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ വിവിധ വാര്‍ഡു മെമ്പര്‍മാരും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരും സാക്ഷരത പ്രേരക്കും 4-ാം തരം അതുല്യം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു. ടി അവസരത്തില്‍ പഠിതാക്കളും ജീവനക്കാരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ആളുകളും പുസ്തകം വായിച്ച് വായനദിനം ആചരിച്ചു.

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2015 - 16 ഗ്രാമസഭ

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുവാന്‍ ഗ്രാമസഭ യോഗം 13.06.2015 മുതല്‍ 27.06.2015 വരെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നടത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമസഭയില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ എല്ലാവരെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരവും പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രസിഡന്‍റ്, മെമ്പര്‍മാര്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് അറുന്നൂറോളം വൃക്ഷത്തൈകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളില്‍ കൃഷിഭവന്‍ മുഖേന ഔഷധസസ്യങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് നടത്തി വരുന്നതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി മണി ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചുp1
p2
p3

തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍ - ക്വട്ടേഷന്‍ - 02.07.2015

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്‍റനന്‍സിനായി CFL, ബള്‍ബ്, ട്യൂബ്, സ്റ്റാര്‍ട്ടര്‍, ചോക്ക്, ഹോള്‍ഡര്‍, ഷേഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്. അടങ്കല്‍ തുക 3,00,000

2. 18 വാര്‍ഡുകളില്‍ പുതിയ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍(സിംഗിള്‍ ട്യൂബ് സെറ്റ്). അടങ്കല്‍ തുക 9,65,000

ഫോറങ്ങള്‍ 02.07.2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകള്‍ അന്നേ ദിവസം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്തുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.

16.06.2015

സെക്രട്ടറി

മോഡല്‍ അംഗന്‍വാടി നിര്‍മ്മാണം - ഇടെണ്ടര്‍

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ട മോഡല്‍ അംഗന്‍വാടു കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഇ-ടെണ്ടര്‍ മുഖാന്തിരം അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 23.06.2015 വൈകീട്ട് 6 മണി വരെ ടെണ്ടര്‍ ഫോറം etenderkerala.gov.in എന്ന വെബിസൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍‌ക്ക് LSGD സെക്ഷന്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

16.06.2015

Older Entries »