പുരസ്കാരങ്ങള്‍

2002-03 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2002-03 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2003-04 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2003-04 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2009-10 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2009-10 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2010-11 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2010-11 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2011-12 പഞ്ചായത്ത് ശശാക്തീകരണ്‍ പുരസ്കാര്‍

2011-12 ശശാക്തീകരണ്‍

2012-13 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2012-13 സ്വരാജ് ട്രോഫി

2013-14  ലെ സംസ്ഥാനത്തെ

മികച്ച  രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2013-14

2014 ലെ CLEAN OFFICE AWARD

CLEAN OFFICE

DISTRICT SANITATION AWARDS

dsc01753

dsc01754