ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വികസന സെമിനാര്‍ 2018ഡിസംബർ 2ന് ബഹു.ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. കെ.വി. സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുുന്നു.

img_20181202_102550

ജനസൌഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം 2018 ആഗസ്ത് 15ന്

ജനസൌഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം 2018 ആഗസ്ത് 15ന് ബഹു. എം.പി.ശ്രീ. കെ.കെ. രാഗേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.img-20181116-wa00221img-20181116-wa00232

ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 പ്രസംഗം

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

img-20170219-wa0087

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം- 2017 ക്വിസ് മത്സരം രണ്ടാം സ്ഥാനം ട്രോഫി ബഹു.മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

img-20170219-wa0113

സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി ബഹു.മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

20170219_154329