കൊവിഡ് 19 -Financial Package BPL/AAY ration card holders who didnt get any financial assistance

chazhur-gp

ജനറല്‍ ഇലക്ഷന്‍ 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Pension Mustering Camp details

001

2019-20 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2019-202

Permit Monthly Report August 2019

permit-monthly-report-august1

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി അപേക്ഷകള്‍ (July 1-15)

0011

2018 ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡുകള്‍ ,നടപ്പാതകള്‍

ചാഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ കാലങ്ങളായി ഉപയോഗത്തിലുള്ളതും എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ റോഡുകള്‍ ,നടപ്പാതകള്‍ ,എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ പ്രകാരം ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുasset-2018

ചാഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19-beneficiary-list

പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിവസ് -പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ യോഗം

img-20180424-wa00441img-20180424-wa00251

പഞ്ചായത്തിരാജ് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് -പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ യോഗം 24.04.2018

മുന്‍ജനപ്രതിനിധികളെ ആദരിക്കല്‍

മുന്‍ജനപ്രതിനിധികളെ ആദരിക്കല്‍

img-20180424-wa0053img-20180424-wa0054img-20180424-wa0055img-20180424-wa0056img-20180424-wa0057