2018 ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡുകള്‍ ,നടപ്പാതകള്‍

ചാഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ കാലങ്ങളായി ഉപയോഗത്തിലുള്ളതും എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ റോഡുകള്‍ ,നടപ്പാതകള്‍ ,എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ പ്രകാരം ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുasset-2018

ചാഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19-beneficiary-list

പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിവസ് -പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ യോഗം

img-20180424-wa00441img-20180424-wa00251

പഞ്ചായത്തിരാജ് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് -പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ യോഗം 24.04.2018

മുന്‍ജനപ്രതിനിധികളെ ആദരിക്കല്‍

മുന്‍ജനപ്രതിനിധികളെ ആദരിക്കല്‍

img-20180424-wa0053img-20180424-wa0054img-20180424-wa0055img-20180424-wa0056img-20180424-wa0057

ഗ്രാമസ്വരാജ് അഭിയാന്‍ -പുള്ള് വില്ലേജ് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

panchayath-raj-2chazhoor-8x3-ft-3pass-2copy-copy

2018-19 വികസന സെമിനാര്‍ 04.04.2018 ന് ശ്രീ അച്യുത മേനോന്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍

img-20180404-wa0018img-20180405-wa0014img-20180404-wa0019

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2018 - വാര്‍ഡ് 17 പഴുവില്‍ നോര്‍ത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക - വാര്‍ഡ് 17 പഴുവില്‍ നോര്‍ത്ത്

പഴുവില്‍ പാലം ഉദ്ഘാടനം

img-20171028-wa00541img-20171028-wa00531

ലൈഫ് പദ്ധതി - അപ്പീല്‍ പട്ടിക 2

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍