പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

ele52ele42ele32ele43ele53വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

birthcertificate_issue_kkshylajamla

കീഴൂര്‍ ചാവശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വി.പി.എന്‍ കണക്ടിവിറ്റി വഴി ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം -
കെ കെ ശൈലജ എം എല്‍ എ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

ജനപ്രതിനിധികള്‍


–>>ജനപ്രതിനിധികള്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »