വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ് സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

margarekha

D & O ലൈസന്‍സികള്‍

licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

ward1, ward2, ward3, ward4, ward5, ward6, ward7, ward8, ward9, ward10, ward11, ward12, ward13, ward14, ward15, ward16, ward17, ward18

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2014-15

categorywise-sectorwise-report-2014-2015

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

BUDGET 2014-15

¤ വിശദമായ ബജറ്റ്

¤ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

¤ സംഗ്രഹം


ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാ ഉത്തരവുക / വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 1994 വകുപ്പ് 184

2.1998 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (റിക്കാര്‍ഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പകര്‍പ്പ് നല്‍കലും) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 3

3. 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 12, 22

4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.01.2007 തീയതിയിലെ H1/3880/06 നമ്പ സര്‍ക്കുല

5. കേരള സര്‍വ്വീസ് ചട്ടങ്ങ

6. കേരള സബോഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ

7. വകുപ്പ് തല മേധാവികളുടെ വിവിധ ഉത്തരവുക

8. ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍

9. സേവനാവകാശ നിയമം 2012

ലേല വിവരങ്ങള്‍

നം: സി1-7798/11(1) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം-കൊല്ലം, തീയതി:- 24-2-2012.
വിഷയം
: കൊല്ലം ജില്ല- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്നടക്കുന്ന ലേലവിവരങ്ങള്പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്
സൂചന
: 22/7/2011-ലെ 30270/എഫ്.എം.3/07/എല്‍.എസ്.ജി.ഡി നമ്പര്സര്ക്കാര്സര്ക്കുലര്‍ -
സൂചന
സര്ക്കുലറിലെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്31/3/2012-വരെ നടക്കുന്ന വിവധ ഇനങ്ങളിലെ ലേല ഇനങ്ങള്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്

1. ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പബ്ളിക് മാര്‍ക്കറ്റിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലെ വ്യാപാരികളില്‍ നിന്നും ഫീസ് പിരിവ് നടത്താനുളള അവകാശം

2. ഇടനാട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ ഗേറ്റ്ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുളള അവകാശം

3. താഴെ പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് വസ്തുക്കളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം

  • എ. ശ്മശാനം കോമ്പൌണ്ട്
  • ബി. മിനി സ്റേഡിയം കോമ്പൌണ്ട്
  • സി. ഏറം ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലെ പൊതുസ്ഥലം
  • ഡി. ഇടനാട് ജയന്തികോളനിയിലെ പൊതുസ്ഥലത്തുളള തെങ്ങുകളില്‍ നിന്നും മേലാദായം
  • ഇ. ഇടനാട് പബ്ളിക് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഏര്‍മാടം (വണ്ടിക്കട) വച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം
  • 4. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള പരസ്യ ബോര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും പരസ്യനികുതി പിരിക്കുന്നതിനുളള അവകാശം
  • 5. പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ളക്സ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക

Older Entries »