പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

1-1

1-2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ് സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

margarekha

D & O ലൈസന്‍സികള്‍

licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

ward1, ward2, ward3, ward4, ward5, ward6, ward7, ward8, ward9, ward10, ward11, ward12, ward13, ward14, ward15, ward16, ward17, ward18

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2014-15

categorywise-sectorwise-report-2014-2015

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

BUDGET 2014-15

¤ വിശദമായ ബജറ്റ്

¤ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

¤ സംഗ്രഹം


ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാ ഉത്തരവുക / വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 1994 വകുപ്പ് 184

2.1998 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (റിക്കാര്‍ഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പകര്‍പ്പ് നല്‍കലും) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 3

3. 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 12, 22

4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.01.2007 തീയതിയിലെ H1/3880/06 നമ്പ സര്‍ക്കുല

5. കേരള സര്‍വ്വീസ് ചട്ടങ്ങ

6. കേരള സബോഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ

7. വകുപ്പ് തല മേധാവികളുടെ വിവിധ ഉത്തരവുക

8. ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍

9. സേവനാവകാശ നിയമം 2012

Older Entries »