2016-17 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Beneficiary-list-2016-17

Auction Notice

cci16022016

cci16022016_0002

2015-16 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ് സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

margarekha

D & O ലൈസന്‍സികള്‍

licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details, licence-details

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും മേല്‍വിലാസവും

ward1, ward2, ward3, ward4, ward5, ward6, ward7, ward8, ward9, ward10, ward11, ward12, ward13, ward14, ward15, ward16, ward17, ward18

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2014-15

categorywise-sectorwise-report-2014-2015

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

Older Entries »