ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം (Window No. G118461/2020)

image

നവീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേയ്ക്ക് എ.സി. വാങ്ങല്‍

Window No. G118461/2020

AMC for Street Light Maintenance

AMC for Street Light Maintenance  (Click Here)

തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് L.E.D വാങ്ങല്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

image-31

Read the rest of this entry »

Tender-Vetinary Hospital

whatsapp-image-2019-08-16-at-93423-am-1

Medicines List

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20 (click here)

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ഓഫീസ്  നവീകരണം

1)

image-32)image-2-2

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം- ഇടനാട് മത്സ്യ വിപണന സ്റ്റാള്‍ വൈദ്യുതീകരണം

Read the rest of this entry »

ലേല പരസ്യം

image

Tender Notice

ജി.പി.എസ് ഫടിപ്പിച്ച 5000 ലിറ്റര്‍ സംഭരണശേഷിയുള്ള ടാങ്കര്‍ ലോറിയ്ക്കായുള്ള ക്വട്ടേഷന

ക്വട്ടേഷന് നോട്ടീസ്

ദര്ഘാസ്/പുനര്ദര്ഘാസ് പരസ്യം

എച്ച്.എം.1/18 തീയതി: 22.12.2018

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ക്രമ
നം.

പ്രോജ.നം.

പ്രോജക്ടിന്‍റെ പേര്

അടങ്കല്‍തുക

നിരതദ്രവ്യം

ടെണ്ടര്‍ ഫോറ വില

1

87/19

സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പാത്രങ്ങള്‍

100000

2500

200

2

204/19

ഓഫീസ് ഫര്‍ണിച്ചÀ വാങ്ങല്‍

249500

6300

500

3

205/19

പ്രീപ്രൈമറി സ്കൂളിന്‍റെ ഭൌതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍

143500

3600

300

4

206/19

ഹൈടെക് ക്ളാസ് മുറികള്‍ക്കാവശ്യമായ ഭൌതിക സാഹചര്യം ഒരുക്കല്‍

247000

6200

500

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി:-29/12/2018, 3.00PM

പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടര്‍ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി31/12/2018, 3.00 PM

ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന തീയതി31.12.2018, 4.00 PM

(ഒപ്പ്)

ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്

ഗവ.എല്‍.പി.എസ്.,ഇടനാട്