പുനര്‍ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

2017 - 18  വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്

പരസ്യം

റീ ഇ-ടെണ്ടര്‍

1. തെരുവ് വിളക്കുകള്‍- അറ്റകുറ്റപണി നടത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കോണ്‍ട്രാക്റ്റ്    ——–> NIT LINK

2. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് ———————> NIT LINK

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

1) പി.എച്ച്.സി-യിലേയ്ക്ക് ഉപകരണം വാങ്ങല്‍

2) അംഗന്‍വാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം

3) ശ്മശാനത്തിന് സ്ഥലം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-18 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലേല പരസ്യം - Auction of Panchayat Vehicle

ലേല പരസ്യം

ലൈഫ് മിഷന്‍ അര്‍ഹര്‍/അനര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

letter

അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളില്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ സ്ക്രൂട്ടനി & അപ്പീല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റ്കള്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

തിരുത്തല്‍ വരുത്തിയവര്‍

അനര്‍ഹരായവര്‍

പുനര്‍- ദര്‍ഘാസ് പരസ്യങ്ങള്‍

പുനര്‍-ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ഇ-പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ലൈഫ് മിഷന്‍ സന്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് ട്യൂബ്സെറ്റ് വാങ്ങല്‍ 2017-18

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇ-ടെണ്ടര്‍

ക്രമനമ്പര്‍

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍

പ്രോജക്ടിന്‍റെ പേര്

അടങ്കല്‍ തുക

1

184

തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് ട്യൂബ്സെറ്റ് വാങ്ങല്‍

540000

ഇ-ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 17/07/2017 4 P.M

ഇ-ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന തീയതി : 20/07/2017 2 P.M

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.etenders.kerala.gov.in സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക

2016-17 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Beneficiary-list-2016-17

Older Entries »