2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

2014-15 വര്‍ഷം പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2014-15

categorywise-sectorwise-report-2014-2015

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്വാറികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

BUDGET 2014-15

¤ വിശദമായ ബജറ്റ്

¤ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

¤ സംഗ്രഹം


ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ ചട്ടങ്ങള്‍ / സര്‍ക്കാ ഉത്തരവുക / വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 1994 വകുപ്പ് 184

2.1998 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (റിക്കാര്‍ഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും പകര്‍പ്പ് നല്‍കലും) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 3

3. 1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധന രീതിയും ആഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടം 12, 22

4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 18.01.2007 തീയതിയിലെ H1/3880/06 നമ്പ സര്‍ക്കുല

5. കേരള സര്‍വ്വീസ് ചട്ടങ്ങ

6. കേരള സബോഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ

7. വകുപ്പ് തല മേധാവികളുടെ വിവിധ ഉത്തരവുക

8. ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍

9. സേവനാവകാശ നിയമം 2012

ലേല വിവരങ്ങള്‍

നം: സി1-7798/11(1) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം-കൊല്ലം, തീയതി:- 24-2-2012.
വിഷയം
: കൊല്ലം ജില്ല- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്നടക്കുന്ന ലേലവിവരങ്ങള്പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്
സൂചന
: 22/7/2011-ലെ 30270/എഫ്.എം.3/07/എല്‍.എസ്.ജി.ഡി നമ്പര്സര്ക്കാര്സര്ക്കുലര്‍ -
സൂചന
സര്ക്കുലറിലെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്31/3/2012-വരെ നടക്കുന്ന വിവധ ഇനങ്ങളിലെ ലേല ഇനങ്ങള്സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്

1. ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പബ്ളിക് മാര്‍ക്കറ്റിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലെ വ്യാപാരികളില്‍ നിന്നും ഫീസ് പിരിവ് നടത്താനുളള അവകാശം

2. ഇടനാട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും നിശ്ചിത നിരക്കില്‍ ഗേറ്റ്ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുളള അവകാശം

3. താഴെ പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത് വസ്തുക്കളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മേലാദായം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം

  • എ. ശ്മശാനം കോമ്പൌണ്ട്
  • ബി. മിനി സ്റേഡിയം കോമ്പൌണ്ട്
  • സി. ഏറം ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലെ പൊതുസ്ഥലം
  • ഡി. ഇടനാട് ജയന്തികോളനിയിലെ പൊതുസ്ഥലത്തുളള തെങ്ങുകളില്‍ നിന്നും മേലാദായം
  • ഇ. ഇടനാട് പബ്ളിക് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഏര്‍മാടം (വണ്ടിക്കട) വച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം
  • 4. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള പരസ്യ ബോര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും പരസ്യനികുതി പിരിക്കുന്നതിനുളള അവകാശം
  • 5. പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ളക്സ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍‍‍‍‍‍‍‍

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ 23നും 25നും നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ , കാസര്‍ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് ശനിയാഴ്ചയും ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍ , പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 25-ന് തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഒക്ടോബര്‍ 27-നായിരിക്കും. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബര്‍ ഒന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെപ്തംബര്‍ 27-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും. അന്നുമുതല്‍ തന്നെ നാമനിര്‍ദ്ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷണര്‍ അറിയിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ നാലുവരെ പത്രിക സ്വീകരിക്കുക, ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിന് സൂക്ഷ്മപരിശോധന, പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഒക്ടോബര്‍ ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഘട്ടവും ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതല്‍ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.