കുടിവെള്ള ക്ഷാമം- G.P.S ഘടിപ്പിച്ച ടാങ്കര്‍ ലോറിയുടെ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

image

കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂൂണിറ്റി കിച്ചന്‍- സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ സൌജന്യ ഭക്ഷണ ലിസ്റ്റ്

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം (Window No. G118461/2020)

image

നവീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേയ്ക്ക് എ.സി. വാങ്ങല്‍

Window No. G118461/2020

AMC for Street Light Maintenance

AMC for Street Light Maintenance  (Click Here)

തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് L.E.D വാങ്ങല്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

image-31

Read the rest of this entry »

Tender-Vetinary Hospital

whatsapp-image-2019-08-16-at-93423-am-1

Medicines List

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2019-20 (click here)

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ഓഫീസ്  നവീകരണം

1)

image-32)image-2-2

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം- ഇടനാട് മത്സ്യ വിപണന സ്റ്റാള്‍ വൈദ്യുതീകരണം

Read the rest of this entry »

ലേല പരസ്യം

image