പുനര്‌ ലേലം

പുനര്‍ ലേലം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2018-19

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward -13

ward-14

ward-15

ward-16

ward-17

ward-18

Auction

lelam

ടെണ്ടര്‍ തീയ്യതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

tender-date-extention

Tender / Re - Tender

TENDER / RE-TENDER

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പര്‍ 2511/2017 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 22/07/2017 പ്രകാരം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പര്‍ 2511/2017 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയ്യതി 22/07/2017 പ്രകാരം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

പശുവളര്‍ത്തല്‍ 2017-18

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനംപൊതുവിഭാഗം 2017-18

ആടുവളര്‍ത്തല്‍

ആടുവളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം - പൊതുവിഭാഗം 2017-18

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (എസ്.സി)

ആടു വളര്‍ത്തല്‍-എസ്.ടി.

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍- എസ്.ടി.

വിവാഹ ധനസഹായം പട്ടികജാതി

പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട 60വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

വിവാഹധനസഹായം പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്നു സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്ധാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌

വനിതകള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം-കൌണ്‍സിലിംഗ്

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം - SC

വനിതാ ഹോട്ടല്‍ (ഗ്രൂപ്പ്)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് (വ്യക്തികള്‍ക്ക്)

നെല്‍കൃഷി വികസനം

ഗ്രോബാഗ് വിതരണം

തെങ്ങിനു വളം വിതരണം

കശുമാവ് കൃഷി വികസനം

കാര്‍ഷിക യന്ത്രവല്‍കരണം

ലൈഫ് പദ്ധതി – ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക്് 2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ സമര്പ്പി ക്കാവുന്നതാണ്.

നോട്ടാസ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക - കരട്

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക - കരട്

2016-17 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ്.ടി

തെയ്യം കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ആടയാഭരണങ്ങളും അണിയാഭരണങ്ങളും

വിവാഹ ധനസഹായം - എസ്.സി

SSLC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വിവാഹ ധനസഹായം എസ്.ടി

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗകുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം വിധവ

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

അട് വളര്‍ത്തല്‍

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ എസ്.ടി

പശുവളര്‍ത്തല്‍ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഉദ്പാദന ബോണസ്