വാര്‍ത്തകള്‍

വാഹന ലേലം

ടെണ്ടർ പരസ്യം 28/02/2019

പൊതുമരാമത്ത് ടെണ്ടർ 28/02/2019

റസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

റസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ഡിസംബർ 2018
റസിപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഡിസംബർ 2018

റീ ടെണ്ടർ പരസ്യം

ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ

ക്വട്ടേഷൻ

കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് എഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

ക്വട്ടേഷൻ വിവരങ്ങൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം(പൊതുമരാമത്ത്)

web

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ലേലം നോട്ടീസ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍

വിവിധ സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള ഫൈബര്‍ കസേരകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു
ക്വട്ടേഷന്‍

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender

റീ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍പ്പെട്ട മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ റീ ടെണ്ടര്‍ 22/01/2018 ന് നടക്കുന്നു

റീ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്