ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ ഓഫീസ് ഉത്തരവ്

https://drive.google.com/file/d/19isvxjVEtKKepwrUfVz_vsQL3IA4gKZx/view

validation

https://drive.google.com/file/d/1Yibg-duLwD2u-Ph2P_lOCnnSwIthPK2i/view

ജീവനക്കാരുടെ സാലറി വിവരങ്ങള്‍

https://drive.google.com/file/d/1cFXNAR-PlQeX_eUDe28HcVR5lZl_qLfC/view

ചെലവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019-2020

report-expenditure

ബജറ്റ് 2019-2020

https://drive.google.com/file/d/0B1Bd7I1GWdHZTjVNMkVkMklvSHdPd3ljNUtDaHZxZ3JlTzEw/view

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 സമ്മതിദായകരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

https://drive.google.com/file/d/1vL_-_CgOxR-FvGmUohmXkGhciSCy55DE/view?usp=sharing

ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ആട് വിതരണം

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ജനറല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എസ്.സി

കുരുമുളക് കൃഷി വനിത

കുറ്റിക്കുരുമുളക് കൃഷി വനിത എസ്.സി.

എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പാല്‍ സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരണം വാങ്ങല്‍

പ്രളയക്കെടുതി മൂലം തകര്‍ന്ന കക്കൂസുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം

വിവാഹ ധനസഹായം എസ്.സി.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കുരുമുളക് കൃഷി

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വൃദ്ധര്ക്ക്് കട്ടി‍ല്‍ (ജനറല്‍)

കറവപശുക്കള്ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

പാല്‍ സബ്സിഡി

ഗാര്ഹി ക കുടിവെള്ള കണക്ഷന് (ജനറല്‍)

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്ക്ക്് ഉപകരണം വാങ്ങല്ം‍

നെല്‍ വിത്ത് വിതരണം

തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം

തെങ്ങ് കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

തരിശു നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍

കറവപശു വിതരണം ക്ഷീരകര്ഷ്കര്ക്ക്

എസ്.സി. വിദ്യാര്ത്ഥി കള്ക്ക്് ലാപ്ടോപ്പ്

വിവാഹ ധനസഹായം എസ്.സി.

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി.

വൃദ്ധര്ക്ക്യ കട്ടി‍ല്‍ എസ്.സി.

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥി്കള്ക്ക് മേശയും കസേരയും

ഗ്രാമസഭ 2018-19 നോട്ടീസ്

gramasabha-001

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2018(പേര്,തസ്തിക,വരുമാനം)

വരുമാനംവരുമാനം

Older Entries »