ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കുരുമുളക് കൃഷി

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വൃദ്ധര്ക്ക്് കട്ടി‍ല്‍ (ജനറല്‍)

കറവപശുക്കള്ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

പാല്‍ സബ്സിഡി

ഗാര്ഹി ക കുടിവെള്ള കണക്ഷന് (ജനറല്‍)

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്ക്ക്് ഉപകരണം വാങ്ങല്ം‍

നെല്‍ വിത്ത് വിതരണം

തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം

തെങ്ങ് കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

തരിശു നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍

കറവപശു വിതരണം ക്ഷീരകര്ഷ്കര്ക്ക്

എസ്.സി. വിദ്യാര്ത്ഥി കള്ക്ക്് ലാപ്ടോപ്പ്

വിവാഹ ധനസഹായം എസ്.സി.

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി.

വൃദ്ധര്ക്ക്യ കട്ടി‍ല്‍ എസ്.സി.

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥി്കള്ക്ക് മേശയും കസേരയും

ഗ്രാമസഭ 2018-19 നോട്ടീസ്

gramasabha-001

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2018(പേര്,തസ്തിക,വരുമാനം)

വരുമാനംവരുമാനം

ലൈഫ് അന്തിമ ലിസ്റ്റ് ഡിസംബര്‍ 2017

ഭൂരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017

water-connection

water-connection-scp

vivaha-dhanasahayam

veedu-vasayogyam_scp_

veedu-vasayogyam_general_

veedu-sthalam

sravana-sahayi

side-wheel-scooter

scooter-vanitha-angaparimithar

scholarship-sareerika-manasika-velluvily

scholarship-professional-college_scp_

scholarship-_scp_

pmay

padanamuri

pachakari

pvc-tank-_scp_

new-house-sc

muttakkozhi-vitharanam

muchakram-bhinnaseshi

milk-subsidy

mathsyabandhana-suraksha

laptop-_scp_

kurumulaku-wardvise

kidari-vitharanam

kattil

ethavazha-krushi

cow-kaalitheetta

bhavana-nirmanam

autoriksha-_scp_

asraya-bhavana-padhathi

agathy-asrayaveedu

ലൈഫ് അപ്പീലിന്‍മേല്‍ അര്‍ഹരായവര്‍

ഭൂരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ്- ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍-

rejected-list

pension adalath report 2017

microsoft-word-sheet0011

Pouravakasarekha 2017

ciitizens-charter-pdf1

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഏത്തവാഴ കൃഷി

ധാതു ലവണം

ഡ്രൈവിംങ് പരിശീലനം

പഠനോപകരണം

ഗ്രോബാഗ്വിവാഹ ധനസഹായം എസ്.സി.

പി.വി.സി. ടാങ്ക്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പച്ചകറി കൃഷി വികസനം

Older Entries »