വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 11.11.2020

ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

annual_report-18-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

annual_report-17-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

18-19

2017-18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

17-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

2018-19-audit-report

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-182017-18audit-report

വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 11 2020

ലിസ്റ്റ്

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 സമ്മതിദായകരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ward 1-6    https://drive.google.com/file/d/1afxsn2MTBMDK4xA2-iDajEmY0QjdV_j9/view

ward 7-13 https://drive.google.com/file/d/1DqKb1o8KcGLm8OVGvRLnQgiNP0E1L_6U/view

കോവിഡ് പ്രതിരോധം

https://keralabattlescovid.in/

Older Entries »