2014-15 പദ്ധതികളുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സ്

വികസന ഫണ്ട്                               ജനറല്‍-                      7840817

എസ്.സി.പി                                                                         -7029262

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട്                    റോഡ് ഇതരം-         2599425

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട്                    റോഡ്                         -5749899

തനത് ഫണ്ട്                                                                               -1254790

സംസ്ഥാനാവിഷ്ക്യതം                                                         -693750

കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യതം                                                                  -1729625

മററ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളില്‍  നിന്നുളള വിഹിതം —-1020000