പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

തൃത്താല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.2ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

20415
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9738
സ്ത്രീകള്‍

:

10677
ജനസാന്ദ്രത

:

1063
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1096
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.28
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.12
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.84
Source : Census data 2001