ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 എം എസ് സുരേഷ് ബാബു സെക്രട്ടറി
2 ജലീല്‍ പി ജെ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
3 ചന്ദ്രിക പി ജി യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
4 മണികണ്ഠൻ എം പി യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
5 സ്റ്റീഫൻ സീ ജെ യു . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
6 രാജീവ്‌ കെ ടി എല്‍ . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
7 ജോബി കെ ജി എല്‍ . ഡി. ക്ലര്‍ക്ക്
8 ബൈനു വി ബി എല്‍.ഡി.ക്ളാര്‍ക്ക്

9 അക്കൌണ്ടന്‍റ്
10

11

12

പി ശ്രീജിത്ത്
ടി.കെ വിജയന്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

ഓഫീസ് അറ്റഡന്‍റ്

പി.റ്റി.എസ്.