കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നീയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

Act & Rule

Voter’s list 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

Beneficiary list 2014-15

ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരം
7 1 ഗിരിജ ശ്രീവത്സം കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 2 പത്മിനി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 1 കുട്ടിനാരായണന്‍ കുണ്ടുള്ളി കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 1 എരേച്ചന്‍ പാലഞ്ചേരി വീട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 1 കോയുണ്ണി മകന്‍ ഷഫറുദ്ദീന്‍ ഇടുക്കുംപുറത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 2 കോയുണ്ണി ഇടുക്കുംപുറത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 1 സുലൈമാന്‍. എം.എം മുണ്ടംപുലാക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 3 കെ. ദാമോദരന്‍ നായര്‍ കുറുപ്പത്ത് മാധവി നിലയം പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 4 സരള. കെ പയ്യഴി വടക്കേക്കര പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 1 അബൂബക്കര്‍ ആമശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 1 ഫാത്തിമ്മ ആലിക്കുട്ടി പള്ളിപ്പാട്ട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 2 മൊയ്തുണ്ണി പാളിക്കാട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 3 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 2 അബ്ദുള്‍സലാം തെക്കേതില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 4 അബൂബക്കര്‍ തച്ചറായില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 5 ഇ.എം. അലി ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 6 ടി.വി. കാദര്‍ തച്ചറായില്‍ അത്താണിപീടിക ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 1 എ.എ. യൂസഫ് അരിക്കാട്ടയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 2 മൊയ്തു.  ഇ.എ ഇട്ടപ്പുറത്ത് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 1 ലത തായക്കാട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 2 വാസന്തി തായക്കാട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 3 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കുറുങ്ങാട്ട് വളപ്പില്‍ കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 1 അബ്ദുള്ള മകന്‍ അലി മാനംകണ്ടത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 1 ടി.കെ. ദേവകി അപ്പിശ്ശി തേക്കിന്‍കാട്ട് കൊല്ലത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 1 കോയാപ്പു പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 3 വി.എന്‍. അച്ചുതാനന്ദന്‍ മംഗലത്ത് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 4 വി.എന്‍. ഹരിദാസ് മംഗലത്ത് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 3 കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിനായര്‍ മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 4 കാര്‍ത്യായനിഅമ്മ മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 5 ജയപ്രകാശ് മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 5 അച്ചുതന്‍ തായക്കാട്ടില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 6 മുരളി ശങ്കരത്ത് വളപ്പില്‍ പടാട്ടുകുന്ന് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 1 മനോഹരന്‍ പാറക്കാട്ടില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 7 ടി.എ. ഫസലു തച്ചറായില്‍ മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 7 എം.എം. സൌദാമിനി അമ്മ മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 1 ഗോപി. എന്‍ നമ്മിളി വീട് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 8 രാമന്‍നായര്‍ അയ്യപ്പന്‍വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 2 ഐഷാബീവി മാനംകണ്ടത്ത് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 8 കുര്യന്‍ വെള്ളുത്തുരുത്തി ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 3 സുലൈമാന്‍ മുസ്ലിയാര്‍ മാനംകണ്ടത്ത് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 4 തെസ്നിം. എന്‍.പി മാനംകണ്ടത്ത് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 2 ജോര്‍ജ്ജ്കുട്ടി. സി.സി ചെറുവത്തൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 3 ജേക്കബ്ബ്. സി.സി ചെറുവത്തൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 6 എം.എ. വിശ്വനാഥന്‍ മണിയന്നൂര്‍ അണ്ണംകൂടത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 3 മുഹമ്മദ് ഹാജി മകന്‍ എം.എം. മാനു മാമ്പുള്ളി വീട് കവുക്കോട് തറ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 4 സജി. ടി.കെ തോലത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 2 ടി.വി. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ തേക്കുംകാട്ടില്‍ വടക്കൂട്ട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 3 ടി.വി. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അപ്പിശ്ശി തേക്കുംകാട്ടില്‍ വടക്കൂട്ട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 5 ടി.വി. അമ്മുക്കുട്ടി അപ്പിശ്ശി വടക്കൂട്ട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 4 മുഹമ്മദ് £ സജീന മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 5 ചന്ദ്രന്‍. സി.കെ ചോലയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 6 അനില്‍കുമാര്‍ പുന്നൊള്ളി ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 7 സോമസുന്ദരന്‍ താവഴി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 2 പാത്തുണ്ണിഉമ്മ പടാട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 3 ജമീല പടാട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 8 ഹരിദാസന്‍ ഹരിശ്രീ പുന്നൊള്ളി പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 2 ശാരദ തൊഴുക്കാട്ട് വടക്കേവീട്ടില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 3 വാസുദേവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ കക്കുന്നത്ത് വലിയവീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 4 പാത്തുണ്ണിഉമ്മ പടാട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 2 ഗോപാലന്‍ മലയംപറമ്പില്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 9 കമ്മത്ത്കുട്ടി തെക്കേക്കര വീട് നെല്ലിപ്പടി കൂനംമൂച്ചി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 3 മുഹമ്മദ് കൈപ്രവളപ്പില്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 5 വീരാന്‍ മകന്‍ മുഹമ്മദാലി പടാട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 4 സൈനബ മൊയ്തുണ്ണി വെള്ളനാത്ത് വളപ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 5 തമ്പി. സി.സി ചെറുവത്തൂര്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 6 സൂസന്ന തമ്പി ചെറുവത്തൂര്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 7 ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആഴിവളപ്പില്‍ അണ്ണംകൂടത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 7 മാത്തുക്കുട്ടി മേക്കാട്ടുകുളം ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 8 ഗ്രേസി / സുലോചന മേക്കാട്ടുകുളം ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 9 എം.സി. വര്‍ഗ്ഗീസ് മേക്കാട്ടുകുളം ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 6 ടി.കെ. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 5 ഗ്രേസി. കെ.എം ചെറുവത്തൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 9 കെ.പി. പത്മിനി കക്കുന്നത്ത് പരിയപുറത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 10 രാമന്‍ പള്ളിക്കര ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 1 പി.എം. മുഹമ്മദ് പീടികക്കല്‍ വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 6 പരമേശ്വരന്‍ ചാത്തംകുളം പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 9 ശോഭന നന്ദനം പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 2 നാരായണന്‍ കാലടി കണ്ണത്ത് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 10 കുഞ്ഞുകുട്ടി വടക്കൂട്ട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 3 മുഹമ്മദ് പട്ടമ്മാര് വളപ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 2 അബൂബക്കര്‍ നെല്ലിപറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 11 മുഹമ്മദ്. പി.എം പണ്ടാരവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 7 കാദര്‍ പടാട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 4 കുട്ടിനാരായണന്‍ ശ്രീനിലയം പയ്യഴി ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 5 രാധ വട്ടപ്പറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 6 ഭാര്‍ഗ്ഗവി അമ്മ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 12 അബ്ദുള്‍ഹമീദ് ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 13 അബ്ദുള്‍നസീര്‍ ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 14 മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ഹാജി ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 15 അബ്ദുള്‍റഹ്മാന്‍ റയാനുക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 10 വേലായുധന്‍ കല്ലിങ്ങല്‍ഞാലില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 10 എം.കെ. ചിന്നന്‍ മുണ്ടനാട്ടില്‍ വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 11 മൊയ്തുണ്ണി ചീരാംപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 5 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തട്ടത്താഴത്ത് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 6 സുലൈമാന്‍ തെരമംഗലത്ത് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 12 കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഉണിക്കുമരത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 11 പി.കെ. കിഷോര്‍ പള്ളിക്കര മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 2 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഹാജി മകന്‍ ഖാലിദ് പന്നിക്കര വീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 4 കെ.എ. സിദ്ധീക്ക് കോലത്താഴത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 12 സി.സി. ഇട്ട്യേനം പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 6 അച്ചുതപണിക്കര്‍ ജ്യോതി നിവാസ് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 13 തങ്കമണി ജോര്‍ജ്ജ് തറയില്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 11 ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ പുന്നൊള്ളി പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 5 മൊയ്തുണ്ണി ഭാര്യ ഫാത്തിമ്മ നാലകത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 7 ഉണ്ണി വലിയറയില്‍ കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 8 സൌദാമിനി വലിയറയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 7 ജ്യോതി പ്രകാശ് ജ്യോതി നിവാസ് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 8 ബോസ്. ടി.കെ തോലത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 14 രാജു. ടി.കെ തോലത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 16 കബീര്‍. ടി.എം തച്ചറായില്‍ വീട് മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 17 കബീര്‍./കാദര്‍. പി.കെ പള്ളിക്കാട്ടില്‍ വീട് മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 8 ശങ്കുണ്ണി മംഗലത്ത് വളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 9 വേലായി മംഗലത്ത് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 3 നബീസ പണിക്കവീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 13 ശിവശങ്കരന്‍ മംഗലത്ത് മേലേതില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 3 അബൂബക്കര്‍ പുത്തന്‍പീടികയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 4 നബീസ പുത്തന്‍പീടികയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 6 ബാവ കല്ലിങ്ങല്‍പീടികയില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 9 മഹേന്ദ്രന്‍ കൊല്ലന്‍മാരുവളപ്പില്‍ കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 7 മറിയക്കുട്ടി കുന്നത്തുവളപ്പില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 8 മുഹമ്മദ് അലി കുന്നത്തുവളപ്പില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 4 മോഹനന്‍ കണ്ണാലത്ത് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 5 രാമരാജ് കണ്ണാലത്ത് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 7 അയ്യപ്പന്‍ ചെറുവത്തൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 6 കെ.കെ. ഭാസ്ക്കരന്‍ കണ്ടങ്ങത്ത് ഹൌസ് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 14 കെ.എം. സുജാത മഠത്തില്‍ വീട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 10 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ കപ്പൂര്‍ ഹൌസ് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 9 അബൂബക്കര്‍ മാത്തൂര്‍പീടികയില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 10 അബ്ദുള്‍റഹ്മാന്‍ റയാനുക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 4 മുഹമ്മദാലി പാറയില്‍വളപ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 11 ആലിക്കുട്ടി കിഴക്കൂട്ട് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 18 കാദര്‍ഹാജി പാളിക്കാട്ടില്‍ വീട് മുക്കിലപീടിക ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 12 കാദര്‍ മുണ്ടംപുലാക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 15 മൊയ്തുണ്ണി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 16 ഫാത്തിമ്മ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 5 മുഹമ്മദ് പട്ടമ്മാര് വളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 6 പത്മനാഭന്‍ പ്ലാക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 8 ടി.കെ. അബ്ദുള്ള തെക്കേപീടികയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 9 ജനാര്‍ദ്ധനന്‍ പ്രയാഗ പുത്തന്‍കുളങ്ങര ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 9 കണ്ണനുണ്ണി നായര്‍ നൂറംപറമ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 15 ജയിംസ് വര്‍ഗ്ഗീസ് മുല്ലേപ്പാട്ട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 16 ലില്ലി വര്‍ഗ്ഗീസ് മുല്ലേപ്പാട്ട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 7 ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പല്ലേക്കാട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 10 ഉമ്മര്‍ഹാജി നടുവത്ത് വളപ്പില്‍ കരിമ്പ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 7 കുഞ്ഞുമ്മ മേലേതലക്കല്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 11 മാമു പാറയില്‍വളപ്പില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 8 പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ കാലടി കക്കുന്നത്ത് വളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 8 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ താവഴി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 16 കുഞ്ഞുമരക്കാര്‍ ചീരാംപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 12 മുഹമ്മദ് മകന്‍ എ.വി. ബഷീര്‍ അമ്മച്ചീട്ടുവളപ്പില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 10 മുഹമ്മദ് അഴികുളങ്ങര ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 9 അബ്ദുള്‍റഹ്മാന്‍ പടാട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 9 കാര്‍ത്തിയാനി ചുള്ളിയില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 19 റഹ്മാന്‍ അബ്ദുള്‍മജീദ് ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 20 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 10 പി.ടി. ജോര്‍ജ്ജ് പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 10 കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിനായര്‍ കുറുപ്പത്ത് പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 5 റഹ്മത്ത് കണ്ണിയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 11 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ചീരാംപറമ്പില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 17 അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍ തെക്കേതില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 10 വേലായുധന്‍ നായര്‍ മങ്ങാട്ട് വീട്ടില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 11 രാജേശ്വരി മങ്ങാട്ട് വീട്ടില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 11 കുമാരന്‍ കതിര്‍ക്കോട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 7 സുലൈമാന്‍ ചീരാംപറമ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 8 ഫാത്തിമ്മ സുലൈമാന്‍ ചീരാംപറമ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 9 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചീരാംപറമ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 10 സുഹറ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചീരാംപറമ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 11 മാനു മകന്‍ മുഹമ്മദ് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 12 നയന വെള്ളൂര്‍ വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 12 പി. വിലാസിനി മംഗലത്ത് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 12 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചീരാംപറമ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 18 നമ്പുണ്ണി മാംപുള്ളി പുളിയാലില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 19 കല്യാണി അമ്മ കോലഴി മാടമ്പത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 13 സ്മിത മംഗലത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 4 മുഹമ്മദ് ഷറീഫ് ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ മയിലാടിക്കുന്ന് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 5 പി.എം. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് പുത്തന്‍പീടികയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 13 പി.ടി. മുഹമ്മദ് തുറക്കല്‍ വീട് കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 11 വി.കെ. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സുമന്ന വട്ടേക്കാട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 12 വി.കെ. ചന്ദ്രന്‍ വട്ടേക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 13 വി.കെ. കൃഷ്ണന്‍ വട്ടേക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 17 എ.ഐ. എബ്രഹാം അരിമ്പൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 18 എ.ഐ. ഉക്രുകുട്ടി അരിമ്പൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 19 എ.ഐ. ജോസ് അരിമ്പൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 11 പി.കെ. ചെറിയാന്‍ പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 12 ഗ്രേസി ചെറിയാന്‍ പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 13 കെ. പാറുക്കുട്ടി കണ്ണത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 14 സുരേഷ് ബാബു പയ്യഴി വീട് കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 13 കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് കുഴികണ്ടത്തില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 15 മുഹമ്മദ് മരയ്ക്കാര്‍ കുറുങ്ങാട്ട് വളപ്പില്‍ കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 16 ടി.കെ. ശ്രീധരന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 12 ശ്രീദേവി പുന്നൊള്ളി പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 13 പി. കോയസ്സന്‍ പാളിക്കാട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 14 സതീഷ് മണിയന്നൂര്‍ പറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 15 സുനിത മണിയന്നൂര്‍ പറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 16 ഹരിഗോവിന്ദന്‍ മണിയന്നൂര്‍ പറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 14 വിശാലാക്ഷി കുറുപ്പത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 17 നുറൂദ്ധീന്‍ കണ്ണാട്ടുവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 18 സൈനുദ്ധീന്‍ കണ്ണാട്ടുവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 20 ശലമോന്‍ ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 21 എ.വി. പാപ്പച്ചന്‍ അരിമ്പൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 22 ബിനി ശലമോന്‍ ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 23 ജോജു. എം ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 24 സി.കെ. വില്‍സണ്‍ ചെറുവത്തൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 14 രത്നകുമാരി കുറുപ്പത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 14 പി. നാരായണന്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 15 കുഞ്ഞുകുട്ടി അമ്മ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 14 മാലതി നമ്മിളി വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 16 വി.പി. മാധവന്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 17 വേണുഗോപാലന്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 15 എം.എ. മുഹമ്മദ്കുട്ടി മണാട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 13 എം.എ. മുഹമ്മദുണ്ണി മണാട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
8 8 കെ. ഗോവിന്ദന്‍ കണ്ണാലത്ത് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 20 കെ.വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ കാരാട്ടുവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 21 ജിതേഷ് കാരാട്ടുവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 18 റുഖിയ അറയ്ക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 14 കോയസ്സന്‍ ഹാജി ചക്കാട്ടയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 15 സത്യനാഥന്‍ ശേഖരത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 19 ഷാഫി. എം മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 25 കെ.വി. മാത്തുക്കുട്ടി കൊള്ളന്നൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
13 26 മേരി മാത്യു കൊള്ളന്നൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
14 21 മുഹമ്മദ്. പി ആര്‍ പാളിക്കാട്ടില്‍ വീട് മണ്ണാരപറമ്പ് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 22 മറിയക്കുട്ടി തേവര്‍പറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 12 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അപ്പിശ്ശി മഠത്തില്‍ വളപ്പില്‍ വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 13 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അപ്പിശ്ശി മകന്‍ രാജന്‍ മഠത്തില്‍ വളപ്പില്‍ വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 15 മമ്മി അല്ലിപുലാക്കല്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 16 അബ്ദുള്‍റഹ്മാന്‍ മകന്‍ ടി.പി. ഹമീദ് തേവര്‍പറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 20 കെ. ഗംഗാധരന്‍ കപ്പൂര്‍ ഹൌസ് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 16 കെ.ഐ. ജോര്‍ജ്ജ് തോപ്പില്‍ കിടങ്ങത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 17 നാട്ടി / മോട്ടി തോപ്പില്‍ കിടങ്ങത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 17 ആലിക്കുട്ടി കരുനാത്ത് തെക്കേതില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 6 കബീര്‍ പുഴങ്കരില്ലത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 15 ശിവരാമന്‍നായര്‍ ഭാര്യ പാറുക്കുട്ടി കുറുപ്പത്ത് കിഴക്കേതില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 13 രവീന്ദ്രന്‍ തടത്തില്‍ ഹൌസ് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 19 പി.ഇ. സുഹറ പരുവിങ്ങല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 6 മൊയ്തുണ്ണി പുളിയഞ്ഞാലില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 21 ടി.കെ. രാജന്‍ തെക്കാരത്ത് കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 23 എം.കെ. രവീന്ദ്രന്‍ മാടക്കാട്ട് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 20 ബേബി ചീരന്‍ ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 24 ശ്രീധരന്‍ മാടക്കാട്ട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 16 സുലൈമാന്‍ മണാട്ടില്‍ പീടികയില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 21 മുഹമ്മദ് മല്‍ഖാന്‍ മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 14 അജിത്കുമാര്‍ കണ്ണത്ത് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 15 മുരളീധരന്‍ കണ്ണത്ത് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 16 റെജികുമാര്‍ കണ്ണത്ത് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 25 മീനാക്ഷിഅമ്മ മാടക്കാട്ട് വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 22 മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍ മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 17 മുഹമ്മദ് ആന്ത്രമൂച്ചിക്കല്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 22 കുഞ്ഞിപ്പു മകന്‍ അലി പിലാക്കൂട്ടത്തില്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 18 മുസ്തഫ തുറക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 19 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി തുറക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 16 രാധാകൃഷ്ണന്‍ കളരിക്കല്‍ വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 23 എം.എം. സലീം മേലേതില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 18 ഷഫ്രീന്‍ മണാട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 20 കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ തെക്കേപ്പാട്ടു വളപ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 23 കുഞ്ഞുകുട്ടി അമ്മ താഴത്തേതില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 24 സാവിത്രി അമ്മ നായാട്ടില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 25 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ നായാട്ടില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 26 ചന്ദ്രന്‍ നായാട്ടില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 27 മുസ്തഫ. കെ.കെ കുഴികണ്ടത്തില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 28 സരോജിനി. കെ താനിക്കല്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 29 കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി കൈതവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 30 സുലൈമാന്‍ മാത്തൂര്‍പീടികയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 18 റഹ്മാന്‍. എ.പി ആട്ടേപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 7 ഹസ്സന്‍ പുളിയഞ്ഞാലില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 17 ജമീല കാഞ്ഞുള്ളിഞാലില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 14 കെ. കെ. സുമതി മഠത്തില്‍ ഹൌസ് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 19 ഖദീജ ഈച്ചരത്തുവളപ്പില്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 19 സിന്ധു രമേഷ് കോലഴി മാടമ്പത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 31 ഹുസ്സന്‍കുട്ടി മുണ്ടംപുലാക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 32 സേതുമാധവന്‍ വെളുത്തേടത്ത് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 33 ശ്രീധരന്‍ താനിക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 34 രാമചന്ദ്രന്‍ ഭാര്യ സൌമിനി താനിക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 24 വിജയകുമാര്‍/ചന്ദ്രശേഖരന്‍ കൃഷ്ണഭവന്‍ വില്ലേജ് റോഡ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 18 എം.വി. ഹൈദര്‍ മേലേവളപ്പില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 35 മുഹമ്മദ് മകന്‍ സെയ്താലി കുണ്ടുപറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
12 21 കെ.എം. അരവിന്ദാക്ഷന്‍ കൊല്ലഴി മങ്ങാട്ട് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 19 ഉണ്ണി കരിമ്പനഞാലില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 7 ജാനകി തൊഴുക്കാട്ട് വീട് കൃഷ്ണകൃപ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 8 ചന്ദ്രിക. ടി തൊഴുക്കാട്ട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
11 8 മൊയ്തീന്‍ വാകേപാടത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 20 നാരായണന്‍ ഭാര്യ ശ്രീദേവി മുതുപറമ്പത്ത് മന കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 36 സേതുമാധവന്‍ വെളുത്തേടത്ത് ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 26 കെ.എം. കമലാക്ഷി കാരാട്ടുവളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 17 ഷംസുദ്ധീന്‍ കരിമ്പ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 20 വി.വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ വട്ടേക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 37 അയ്യപ്പന്‍ മുണ്ടംപുലാക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
10 9 ഹരിഗോവിന്ദന്‍ തൊഴുക്കാട്ട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
15 21 പരമേശ്വരന്‍ വെല്ലൂര്‍ ഹൌസ് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 18 രുഗ്മിണി. എം മംഗലത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
3 20 ഏനു മാമ്പുള്ളിഞാലില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 38 കെ.എം. നാരായണന്‍ ഉണ്ണി കോട്ടൂര്‍ മന ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 15 ഹരിദാസന്‍. എന്‍ നമ്മിളിക്കര വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
6 21 ഹംസ ഹാപ്പി വില്ല കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
1 27 ശ്രീവല്‍സന്‍. കെ.പി മാനാടത്ത് വളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
9 25 ഗുരു ഈസ്റ്റര്‍ റാണി കൃഷ്ണഭവന്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 17 ഉമ്മര്‍ മണ്ണാന്തറയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
5 16 എന്‍. സാവിത്രി നമ്മിളിക്കര വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
4 18 ചന്ദ്രന്‍. പി.ആര്‍ പയ്യട വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
7 39 കുഞ്ഞു മൊയ്തു ഹാജി. പി.കെ പരുവിങ്ങല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 19 താണു കൊട്ടേക്കാട്ടില്‍ വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - തെങ്ങിന് വളം
2 1 ഭാര്‍ഗ്ഗവി അമ്മ മംഗലത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 2 ഭാര്‍ഗ്ഗവി അമ്മ മംഗലത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 1 ജോര്‍ജ്ജ്. കെ.ഐ തോപ്പില്‍ കിടങ്ങത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 2 നാട്ടി / മോളി തോപ്പില്‍ കിടങ്ങത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 1 മുഹമ്മദ്. പി.എം പണ്ടാരവളപ്പില്‍ മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 1 കാര്‍ത്തിയാനിഅമ്മ മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 2 കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി നായര്‍ മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 3 കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഉണിക്കുമരത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 2 കുഞ്ഞുമോള്‍ ഹനീഫ ഇടയത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 3 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഇടയത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 1 കോയസ്സന്‍ ഹാജി ചക്കാട്ടയില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 4 കാദര്‍.പി.കെ പാളിക്കാട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 5 കബീര്‍. ടി.എം തച്ചറായില്‍ വീട് മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 1 സെയ്തലവിക്കുട്ടി ഭാര്യ റുക്കിയ നാലകത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 2 സെയ്തലവി നാലകത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 3 ഷിബിന്‍ ഷിയാസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 4 മുഹമ്മദ് ഷിബിന്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 5 മുഹമ്മദ് ഷംനാദ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 2 എരേച്ചന്‍ പാലഞ്ചേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 1 ചന്ദ്രിക. കെ.എം അരുണോദയം, കൊല്ലഴി മങ്ങാട്ട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 6 ടി.കെ. അബൂബക്കര്‍ തച്ചറായില്‍ വീട് മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 3 സുഹറ അബ്ദുള്ള ചീരാംപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 4 സി.പി. സുലൈമാന്‍ ചീരാംപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 5 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചീരാംപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 6 സുലൈമാന്‍ ഭാര്യ ഫാത്തിമ്മ ചീരാംപറമ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
7 1 സി.കെ.സുഷി ചാലത്തൂര് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 7 പി.എം. മൊയ്തു പാളിക്കാട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 8 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കവുക്കോട്ടുവളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 6 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 7 മുഹമ്മദ് ചീരാംപറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 3 വാസന്തി തായക്കാട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 1 മുഹമ്മദ് കരിമ്പനക്കല്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 2 മുല്ലന്‍ മകന്‍ ചക്കന്‍ മഠത്തില്‍പടി പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 1 ശാരദ തൊഴുക്കാട്ട് വടക്കേവീട്ടില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 2 വാസുദേവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 3 മൊയ്തുണ്ണി ഭാര്യ ഫാത്തിമ്മ നാലകത്ത് വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
10 1 മൊയ്തുണ്ണി ഭാര്യ സൈനബ വെള്ളനാത്ത് വളപ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
10 2 മൊയ്തുണ്ണി വെള്ളനാത്ത് വളപ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 9 കുഞ്ചു ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ മണ്ണാരപറമ്പ് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 3 അമ്മുക്കുട്ടി അപ്പിശ്ശി വടക്കൂട്ട് വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 4 അനില്‍കുമാര്‍ പൊന്നുള്ളി ശ്രീവിഹാര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 8 അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തട്ടത്താഴത്ത് പട്ടിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 4 ബാവ കല്ലിങ്ങല്‍പീടികയില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 10 ടി.വി. കാദര്‍ തച്ചറായില്‍ വീട് അത്താണിപീടിക ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 9 എം.എ. മുഹമ്മദ്കുട്ടി മണാട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 4 മാധവിഅമ്മ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 7 ദേവകി അപ്പിശ്ശി തേക്കിന്‍കാട്ട് കൊല്ലത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 8 ചന്ദ്രന്‍. സി.കെ ചോലയില്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 9 ഫാത്തിമ്മ പള്ളിപ്പാട്ട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 10 ഷാഫി. എം മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 2 ലക്ഷ്മി സുധ കാലടി ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 11 അഷറഫ് തുറക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 12 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി തുറക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 13 മുസ്തഫ. ടി.ഇ തുറക്കല്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 14 കുട്ടുണ്ണി മകന്‍ എം.കെ. ഹുസ്സന്‍ മാമ്പുള്ളിഞാലില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 3 ഗോവിന്ദന്‍നായര്‍ പെറ്റേടത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 15 സാമുവല്‍ ചീരന്‍ ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 16 ഗ്രേസി സാമുവല്‍ ചീരന്‍ ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 4 കോയ മകള്‍ മറിയ വഴിയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 5 കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ തെക്കേപ്പാട്ടു വളപ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 6 കണ്ണനുണ്ണി നായര്‍ നൂറംപറമ്പില്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 3 പി.കെ. കിഷോര്‍ പള്ളിക്കര വീട് മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 4 പത്മനാഭന്‍ നായര്‍ മുല്ലശ്ശേരി മാടക്കാട്ട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 5 വിജയന്‍ ഭാര്യ കെ. ഗീത മലപ്പുറത്ത് വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
15 1 നാരായണന്‍ പാലക്കാട്ട് ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 10 പി.വി. മുഹമ്മദാലി പാറയില്‍ വീട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 17 ഫാത്തിമ്മ ഉമ്മര്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 18 ബേബി ചീരന്‍ ചീരന്‍ ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
4 1 വാസു വറത്തോട്ടില്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 5 രവീന്ദ്രന്‍ തടത്തില്‍ ഹൌസ് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
11 1 അബൂബക്കര്‍ പുത്തന്‍പീടികയില്‍ കുന്നത്ത് പറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
11 2 നബീസ പുത്തന്‍പീടികയില്‍ കുന്നത്ത് പറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 7 ജേക്കബ്ബ്. സി.സി ചെറുവത്തൂര്‍ വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 6 കെ. ദാമോദരന്‍ നായര്‍ കുറുപ്പത്ത് മാധവി നിലയം പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 5 കുട്ടിനാരായണന്‍ കുണ്ടുള്ളി വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
8 1 സുലൈമാന്‍. എന്‍.എം മുണ്ടംപുലാക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 7 കോയുണ്ണി ഇടുക്കുംപുറത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 8 സരള പയ്യഴി വടക്കേക്കര പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
8 2 അയ്യപ്പന്‍ മുണ്ടംപുലാക്കല്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 6 അബൂബക്കര്‍ ആമശ്ശേരി വീട് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
10 3 അബൂബക്കര്‍ കൊച്ചഞ്ചേരി വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 11 മൊയ്തു. ഇ.എ ഇടയത്ത് വീട് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 8 എ.എ. യൂസഫ് അരിക്കോട്ടയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
4 2 അലി മാനംകണ്ടത്ത് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 4 പി.ടി. കുഞ്ഞാപ്പു പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 5 വി.എന്‍. അച്ചുതാനന്ദന്‍ മംഗലത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 12 ടി.എ. ഫസലു തച്ചറായില്‍ വീട് മുക്കൂട്ട ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 9 ഗോപി. എന്‍ നമ്മിളിക്കര വീട് കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 11 എ.വി.രാമന്‍ നായര്‍ പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 12 മുഹമ്മദ് റാഫി മകന്‍ എം.എം. മാനു മാമ്പുള്ളി വീട് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 5 രാജു. ടി.കെ തോലത്ത് ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 6 സജി. ടി.കെ തോലത്ത് ഹൌസ് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 9 സോമസുന്ദരന്‍ താവഴി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
8 3 അലവി മകന്‍ പി.വി. മുഹമ്മദ് കൈപ്രവളപ്പില്‍ ആലിക്കര ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 19 ടി.കെ. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
7 2 ഗ്രേസി. കെ.എം ചെറുവത്തൂര്‍ വീട് കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 13 രാമന്‍ പള്ളിക്കര വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
4 3 പരമേശ്വരന്‍ ചാത്തംകുളം പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 10 ശോഭന നന്ദനം പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 7 സി.സി. ഇട്ട്യേനം പുലിക്കോട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
13 8 തങ്കമണി ജോര്‍ജ്ജ് തറയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
1 7 കെ.എന്‍. സുജാത മഠത്തില്‍ വീട് പട്ടിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 6 അബൂബക്കര്‍ മാത്തൂര്‍പീടികയില്‍ കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
11 3 ടി.കെ. അബ്ദുള്ള തെക്കേ പീടികയില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
15 2 ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ വടക്കേത്തല ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 10 ശങ്കരന്‍നായര്‍ കിഴൂട്ട് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 11 പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ കാലടി കുന്നത്ത് വളപ്പില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 20 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ താവഴി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
8 4 കുഞ്ഞിമ്മ മേലേതലക്കല്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 13 കുഞ്ഞുമരക്കാര്‍ ചീരാംപറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 14 മുഹമ്മദുണ്ണി ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
14 15 അബ്ദുള്‍നാസര്‍ ഇടയത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 12 പി.ടി. ജോര്‍ജ്ജ് പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
15 3 നയന വെല്ലൂര്‍ ഹൌസ് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 6 സ്മിത മംഗലത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 7 പി. വിലാസിനി മംഗലത്ത് പട്ടിശ്ശേരി തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
2 8 നമ്പുണ്ണി മാമ്പുള്ളി പള്ളിയാലില്‍ തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
7 3 പി.ടി. മുഹമ്മദ് തുറക്കല്‍ വീട് കുന്നത്തേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 21 വി.കെ. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സുമന്ന വട്ടേക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 22 വി.കെ. ചന്ദ്രന്‍ വട്ടേക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 23 വി.കെ. കൃഷ്ണന്‍ വട്ടേക്കാട്ട് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 13 ഗ്രേസി ചെറിയാന്‍ പുലിക്കോട്ടില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
15 4 കെ. പാറുക്കുട്ടി കണ്ണത്ത് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 24 മാധവന്‍. വി.പി വട്ടപ്പറമ്പില്‍ പുത്തന്‍മഠത്തില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 7 രത്നകുമാരി കുറുപ്പത്ത് കൂറ്റനാട് കൂറ്റനാട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
12 14 കുഞ്ഞുകുട്ടി അമ്മ നമ്മിളി കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 14 മറിയക്കുട്ടി തേവര്‍പറമ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 11 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അപ്പിശ്ശി മഠത്തില്‍വളപ്പില്‍ വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
5 12 രാജന്‍ മഠത്തില്‍വളപ്പില്‍ വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ പെരുമണ്ണൂര്‍. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 15 മമ്മി അല്ലിപുലാക്കല്‍ കവുക്കോട് ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 25 മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍ മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 26 മുഹമ്മദ് മല്‍ഖാന്‍ മണാളത്ത് വളപ്പില്‍ ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
15 5 അജിത്കുമാര്‍ കണ്ണത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
15 6 മുരളീധരന്‍ കണ്ണത്ത് തണ്ണീര്‍ക്കോട് തണ്ണീര്‍ക്കോട്. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
3 16 മുഹമ്മദ് ആന്ത്രമൂച്ചിക്കല്‍ പട്ടിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
6 8 രാധാകൃഷ്ണന്‍ കളരിക്കല്‍ വീട് പെരുമണ്ണൂര്‍ ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്
9 27 എം.എം. സലീം മണാളത്ത് വീട് ചാലിശ്ശേരി ചാലിശ്ശേരി. പി.ഒ പൊതു - കവുങ്ങിന് മഹാളി മരുന്ന്