ചടയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹിക അടുക്കള ഭക്ഷണം വിതരണം

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

വാഴകൃഷി വികസനം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കശുമാവ് കൃഷി

ഇടവിള കൃഷി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ - വനിത

കന്നുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

കന്നുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ - വനിത

ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റല്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി

കുറ്റി കുരുമുളക് കൃഷി

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

കുടിവെളള ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ - എസ്.സി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വയോജനങ്ങള്‍ക്കുളള കട്ടില്‍

കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് (എസ്.സി) - ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Pvc Water Tank SC - Tender Notice

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് സര്‍വേ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക  2016-17

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

IAY ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

IAY ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2014-2015

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-2015