കരട് വോട്ടർപട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടർപട്ടിക 2020

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 20 (1)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 20 (1)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 20(2)

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2018-2019

ശുഭരാത്രി കട്ടില്‍ വിതരണം

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക്  പഠനമുറി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

പൌരവകാശ രേഖ 2018 പാർട്ട് 2

പൌരവകാശ രേഖ 2018 പാർട്ട് 3

പൌരാവകാശരേഖ 2018 പാർട്ട് 4

ടെണ്ടർ പരസ്യം 2017-18

ടെണ്ടർ പരസ്യം 2017-18

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2017-2018

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2017-2018

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭവനരഹിതർ

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പെൻഷൻ അദാലത്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

http://lsgkerala.in/bharanickavupanchayat/files/2017/05/pension-adalath.pdf

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച അറയിപ്പ്

സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വ പെന്‍ഷന്‍

Older Entries »