ഇലക്ഷന്‍ 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക(കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍)

ഇലക്ഷന്‍ 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക(കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍)

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ - സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ - സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ ലിസ്റ്റ്

കരട് വോട്ടർപട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടർപട്ടിക 2020

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 20 (1)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 20 (1)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019 20(2)

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2018-2019

ശുഭരാത്രി കട്ടില്‍ വിതരണം

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക്  പഠനമുറി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

പൌരാവകാശ രേഖ 2018

പൌരവകാശ രേഖ 2018 പാർട്ട് 2

പൌരവകാശ രേഖ 2018 പാർട്ട് 3

പൌരാവകാശരേഖ 2018 പാർട്ട് 4

ടെണ്ടർ പരസ്യം 2017-18

ടെണ്ടർ പരസ്യം 2017-18

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2017-2018

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക 2017-2018

ഗുണഭോക്ത്യപട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭവനരഹിതർ

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ

Older Entries »