ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

14cbef41-4587-44b9-a83a-73bb4a8a29f3
14ac68e4-deed-401a-9ea7-6c1da1e4d7fa219864e8-5a13-4e1d-bd3a-be9956e2b2b1

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

“ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കർമ്മ സേന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ

a50b16fc-1890-45b7-96b4-f34d1731d656
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രഹിത ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷാത്കാരമായി ഹരിത കർമ്മ സേന രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ജാര്‍ഖണ്ഡ് ടീം ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ വന്നപ്പോള്‍

ജാര്‍ഖണ്ഡ് ടീം

ജാര്‍ഖണ്ഡ് ടീം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക
1)സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
2)സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സേവനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക്

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സേവനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുവാനും വിരങ്ങള്‍ അറിയുവാനും
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന കുതിപ്പില്‍

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരു പൊന് തൂവല് കൂടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഒടുക്കുവാനുള്ള വസ്തു നികുതി ഇ-പേയ്മെന്റ് ആയി ഒടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം നിലവില് വന്നു. ഇതോടെ ഈ സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തിയ ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി ഭരണങ്ങാനം മാറി ,നേരത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ എെ.എസ്സ്.ഒ. നേടിയ പഞ്ചായത്ത് എന്ന പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു
പെയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്കായി സമര്പ്പിക്കുന്നു

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക -2015

ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക -2015