കുടിവെള്ളം വിതരണം-ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

water-supply-quotation-notice-belloor2

കുടിവെള്ളം വിതരണം-ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

051420191433541

Auction -Wood-

Auction-Wood -on 07/06/2018

Inviting Quotation for Construction of Citizen Information Boards(NREGA)

05032018165943

05032018170023

05032018170042

05032018170119

05032018170009

05032018170100

05032018170135

05032018170154

Quotation-Drinking Water Distribution

Quotation-drinking-water

ക്വട്ടേഷന്‍- 2018-19 വര്‍ഷത്തെ പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ - Water Purifier,Mat,Window Curtains

Quotation Notice

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം-സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് പാത്രങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല്‍

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

പ്രധാന വെബ് സൈറ്റുകള്‍

for-the-people31

ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഴിമതിരഹിതവും കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് “ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍”പരാതി പരിഹാര സെല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത് .സമയബന്ധിതമായി പൗരന്മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.സ്വജനപക്ഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും സര്‍വീസസ് അല്ലെങ്കില്‍ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ളവിവരങ്ങളടങ്ങിയ പരമാവധി തെളിവുകള്‍ (ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ അപ്ലോഡു ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

https://pglsgd.kerala.gov.in

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍