കുടിവെള്ള വിതരണം - ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍

ലിമിറ്റഡ് ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ - പി.പി.ഇ കിറ്റ് & എന്‍ 95 മാസ്ക്

ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ - ബുക്ക് ലെറ്റ്

ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ - വീഡിയോ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18

2018-19

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റൂം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് മുറി

നാളികേരം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

നാളികേരം

കുടിവെള്ള വിതരണം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കുടിവെള്ള വിതരണം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക(ബേഡകം ഡിവിഷന്‍)

വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക(ബേഡകം ഡിവിഷന്‍)

 • വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2
 • അപ്പീല്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലൈഫ് കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
 • ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
 • മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍

  img-20170813-wa0056ശുചിത്വ പദയാത്ര img-20170815-wa0042പ്രതിജ്ഞimg-20170815-wa00541ഗൃഹസന്ദര്‍ശനംimg-20170815-wa0030ശുചിത്വ സംഗംമം