ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് റൂം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് മുറി

നാളികേരം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

നാളികേരം

കുടിവെള്ള വിതരണം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കുടിവെള്ള വിതരണം - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക(ബേഡകം ഡിവിഷന്‍)

വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1 സപ്ലിമെന്‍ററി
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2 സപ്ലിമെന്‍ററി

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക(ബേഡകം ഡിവിഷന്‍)

 • വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2
 • വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1
 • വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2
 • അപ്പീല്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലൈഫ് കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
 • ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
 • മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍

  img-20170813-wa0056ശുചിത്വ പദയാത്ര img-20170815-wa0042പ്രതിജ്ഞimg-20170815-wa00541ഗൃഹസന്ദര്‍ശനംimg-20170815-wa0030ശുചിത്വ സംഗംമം

  ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

  ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

  ഫോര്‍ ദ പീപ്പിള്‍

  forതദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതി മുക്തമാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് For The People എന്ന പരാതി പരിഹാര സെൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് മികവുറ്റ സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വജന പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചോ, സേവന ലഭ്യതയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ, അഴിമതിയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരമാവധി തെളിവു സഹിതം (audio, video ക്ലിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇതിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് - https://pglsgd.kerala.gov.in
  For the People

  ലൈഫ് - കരട് ലിസ്റ്റ്

  life-mission-kerala

 • നോട്ടീസ്
 • ഭവനരഹിതര്‍
 • ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍