14-15 വാര്‍ഷിക പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

14-15 പ്രൊജക്ട് ലിസ്റ്റ്

ക്വാറികളുടെ ഡീറ്റെയ്ല്‍സ്

quarry

2014-15 വര്‍ഷത്തെ ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങള്‍

Duties of Asst Secretary

Duties of  Staffs

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

budget 2014-15

പഞ്ചായത്ത് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും & ഉത്തരവുകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും

Act & Rules

Order & Circular

2013-14 പ്രൊജക്ട് വിശദവിവരങ്ങള്‍

>> Project Report

മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ്

>>          ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഈ അവാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്നത്.

നിലവിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

>>  Employees  Details

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികള്‍ & ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

>> Benificiary

Older Entries »