കൊട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

Quatation

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ജനറേറ്റര്‍ വാങ്ങല്‍- പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ്

പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ്

2015- 16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2015-16 Approved Project List

Budget 2015-16

Budget-2015-16

2015 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

2015 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

14-15 വാര്‍ഷിക പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

14-15 പ്രൊജക്ട് ലിസ്റ്റ്

Beneficiary -list

ക്വാറികളുടെ ഡീറ്റെയ്ല്‍സ്

quarry

2014-15 വര്‍ഷത്തെ ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങള്‍

Duties of Asst Secretary

Duties of  Staffs