ലൈഫ് പദ്ധതി- അപ്പീല്‍ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍-

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍-

‘For the People’ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്/ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

www.pglsgd.kerala.gov.in

ലൈഫ് അപ്പീല്‍‌ - സംശയങ്ങളും മറുപടിയും- സംബന്ധിച്ച്

LIFE-FAQ

നോട്ടീസ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- അര്‍ഹരായവരുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

Tender Notice- Drinking Water Distribution

tender

MGNREGS- Tender Schedule

Tender Schedule

Computer, Cabinet, Scanner- Tender

Tender Details

2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതി

2016-17- Approved Projects

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ദര്ഘാസ് പരസ്യം

ദര്ഘാസ് പരസ്യം

വാഹനലേലം/ക്വട്ടേഷന് നോട്ടീസ്

Vehicle Auction വിവരങ്ങള്ക്കായി ഇവിടെ Click ചെയ്യുക