ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

Beneficiary List- 2014-15

separete-list

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

1. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് അളക്കുന്ന പാലിന് ഇന്‍സെന്‍റെീവ്

2. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

3. മുട്ടക്കോഴികുഞ്ഞുവിതരണം വനിത

4.  8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

5. മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍ ജനറല്‍

6. മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍ എസ്.സി

7. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനപദ്ധതി

ലൈഫ് പദ്ധതി- അപ്പീല്‍ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍-

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍-

‘For the People’ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്/ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

www.pglsgd.kerala.gov.in

ലൈഫ് അപ്പീല്‍‌ - സംശയങ്ങളും മറുപടിയും- സംബന്ധിച്ച്

LIFE-FAQ

നോട്ടീസ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- അര്‍ഹരായവരുടെ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

Tender Notice- Drinking Water Distribution

tender

MGNREGS- Tender Schedule

Tender Schedule

Computer, Cabinet, Scanner- Tender

Tender Details

വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2016-17- വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18- വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

തുക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- ദര്ഘാസ് പരസ്യം

ദര്ഘാസ് പരസ്യം