വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/balusserypanchayat
നടുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/naduvannurpanchayat
അത്തോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/atholipanchayat
ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ulliyeripanchayat
കോട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kotturpanchayat
ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/unnikulumpanchayat
പനങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/panangadpanchayat
കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koorachundupanchayat