പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് 
:
ബാലുശ്ശേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
278.53 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
15
ജനസംഖ്യ
:
212592
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
105961
സ്ത്രീകള്‍
:
106631
ജനസാന്ദ്രത
:
763
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1006
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
91.4
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
86.88
Source : Census data 2001