പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ളോക്ക്     

:

നേമം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

10.53 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

 
ജനസംഖ്യ

:

31559
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15847
സ്ത്രീകള്‍

:

15712
ജനസാന്ദ്രത

:

2997
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

991
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.56
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

92.34
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.75
Source : Census data 2001