തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 എരുത്താവൂര്‍ ബിന്ദു.ആര്‍.കെ CPI(M) വനിത
2 റസ്സല്‍പുരം സുപ്രിയ.ഐ.കെ CPI(M) വനിത
3 പാറക്കുഴി ജയകുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
4 പുന്നയ്ക്കാട് മധു ബി CPI(M) ജനറല്‍
5 തലയല്‍ ആര്‍ എസ് വസന്തകുമാരി CPI(M) വനിത
6 പുളളിയില്‍ മിനി എം ഐ BJP വനിത
7 ഠൌണ്‍ വാര്‍ഡ് എസ് കെ സിന്ധു BJP വനിത
8 തോപ്പ് ആര്‍ ഹേമലത BJP ജനറല്‍
9 അന്തിയൂര്‍ ശോഭന എല്‍ CPI(M) വനിത
10 രാമപുരം കുമാര്‍ ജി CPI(M) എസ്‌ സി
11 കോട്ടുകാല്‍കോണം നിര്‍മ്മല റാണി ബി INC വനിത
12 പാലച്ചല്‍കോണം സിന്ധു വി INC ജനറല്‍
13 പനയറക്കുന്ന് തങ്കരാജന്‍ എസ് INC ജനറല്‍
14 നെല്ലിവിള പ്രഭ എസ് INC വനിത
15 ഇടമനക്കുഴി എസ് രാജേഷ് BJP ജനറല്‍
16 ആര്‍ സി തെരുവ് പ്രമീളകുമാരി എ CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
17 ചാമവിള ഷാമില ബീവി.ആര്‍ CPI(M) വനിത
18 ഐത്തിയൂര്‍ വിനോദ്.വി.എസ് CPI(M) ജനറല്‍
19 മണലി എ.എം സുധീര്‍ INC ജനറല്‍
20 ആഫീസ് വാര്‍ഡ് ഹരിഹരന്‍.കെ CPI ജനറല്‍