ഗ്രാമസഭ / ഊരുകൂട്ടയോഗ നോട്ടീസ്

ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021 - 22 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ ഭാഗമായി ഗ്രാമസഭ - ഊരുകൂട്ടയോഗങ്ങള്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലായി നടത്തപ്പെടുകയാണ്.

oorukoottam-1

oorukoottam-2

gramasabha1

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും ഗുണഭോക്തൃ സംഗമവും

img_20210128_1109411

img_20210128_114451

img_20210128_1115211

ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനവും സാക്ഷ്യപത്രം നൽകലും

img_20210126_122849
banner-2


sec

veo

2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പ്രൊജ.നം. 4. ഹരിത ഭവനം

പ്രൊജ.നം. 5. ശീതകാല പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

പ്രൊജ.നം. 21. വനിതകൾക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (ജനറൽ)

പ്രൊജ.നം. 23. വനിതകൾക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (എസ്. ടി.)

പ്രൊജ.നം. 28. വനിതകൾക്ക് കറവപ്പശു വിതരണം

പ്രൊജ.നം. 30. കറവപ്പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ (ജനറൽ)

പ്രൊജ.നം. 33. കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ (എസ്. ടി.)

പ്രൊജ.നം. 121. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

പ്രൊജ.നം. 123. തെങ്ങു കൃഷി പരിപാലനം

പ്രൊജ.നം. 136. കവുങ്ങ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് തുരിശ്ശു വിതരണം

പ്രൊജ.നം. 293. നെല്‍ കൃഷി വികസനം

പ്രൊജ.നം. 294. വാഴകൃഷി വികസനം

പ്രൊജ.നം. 295. തരിശ് നിലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി

പ്രൊജ.നം. 296. കിഴങ്ങ് കൃഷി വികസനം

പ്രൊജ.നം. 297. പച്ചക്കറി കൃഷി (എസ്.സി. എസ്.ടി. വിഭാഗം)

പ്രൊജ. നം. 302 - ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി

പ്രൊജ.നം. 298 - സുഭിക്ഷ കേരളം - ഇടവിള കിറ്റ് വിതരണം

പ്രൊജ.നം. 41 - വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍)

പ്രൊജ.നം. 41 - വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍)

പ്രൊജ.നം. 10 - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

പ്രൊജ. നം. 301 - വീട്ടുവളപ്പില്‍ കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി

പ്രൊജ.നം. 8 - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് പി വി സി കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

പ്രൊജ.നം. 119 - ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

പ്രൊജ.നം. 9 - പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പ്രൊജ. നം. 3 - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി - ആട് വളര്‍ത്തല്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍ (ജനറല്‍) , (എസ്. ടി.), ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍ , ജൈവവള യൂണിറ്റ് (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ്. സി., എസ്. ടി.) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

വനിതകൾക്ക് കറവപ്പശു വിതരണം (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

2020 - 21 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020 - 21 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

ഗ്രാമസഭ / ഊരുകൂട്ടയോഗ നോട്ടീസ്

ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020 - 21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ ഭാഗമായി ഗ്രാമസഭ - ഊരുകൂട്ടയോഗങ്ങള്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലായി നടത്തപ്പെടുകയാണ്.

gramasabha oorukoottam

ഇലക്ഷന്‍ 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പ്രൊജ.നം. 96. വനിതകൾക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

പ്രൊജ.നം. 89. വനിതകള്‍ക്ക് കറവപ്പശു വിതരണം

പ്രൊജ.നം. 136. സമഗ്ര തെങ്ങുകൃഷി പരിപാലനം

പ്രൊജ.നം. 66. ഹരിതഭവനം

പ്രൊജ.നം. 138. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

പ്രൊജ.നം. 52. ശാരീരിക - മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

പ്രൊജ.നം. 65. നെല്‍ക്യഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്

പ്രൊജ.നം.6. പട്ടിവര്‍ഗ്ഗ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ 2019 -20

പ്രൊജ.നം.91. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വനിതകള്‍ക്ക് കറവപ്പശു വിതരണം

പ്രൊജ.നം.133. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടിൽ നൽകൽ

പ്രൊജ.നം.135. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ട പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

പ്രൊജ.നം.8. ബിരുദം, ബിരുദാരനന്തര ബിരുദം, പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പ്രത്യേക ഊരുകൂട്ട യോഗം

oorukuttam-notice1

അറിയിപ്പ്

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയും 7-10നമ്പറും പ്രവർത്തികള്‍ ചില സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ആയതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഷെഡ്യൂളുകള്‍ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് 28/02/18 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിമുതൽ ഇ-ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി 08/03/18 വ്യാഴം വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ.

ഇ-ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നത് 12/03/18 രാവിലെ 11 മണിക്ക്.

അന്നേ ദിവസം 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഇ.ടെണ്ടർ രേഖകള്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1) 86/17-18 - വള്ളിക്കടവ്-ഒട്ടേമാളം-ബന്ധമല റോഡ് ടാറിംഗ്.
2) 233/17-18 – ഇടത്തോട് – മുണ്ടപ്ലാവ് റോഡ് ടാറിംഗ്.
3) 244/17-18 – കുരിശുപ്പള്ളി കെ.പി റോഡ് ടാറിംഗ്.
4) 249/17-18 – കക്കുഴിമുക്ക് നമ്പ്യാർമല കോളനി റോഡ് ടാറിംഗ്&റീ ടാറിംഗ്.
7) ആധുനിക വാതക സ്മശാന നിർമ്മാണം.