അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓർഡർ

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓർഡർ

ഇ-ടെണ്ടർ തിരുത്തൽ

parasyam-e-tender

അഴൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- ലേല പരസ്യം

ലേല നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭാ ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

 1. ഇടവിള ക്യഷി
 2. അടുക്കളതോട്ടം
 3. തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റല്‍
 4. ജൈവപച്ചക്കറി ക്യഷി
 5. കുരുമുളക് ക്യഷി വ്യാപനം
 6. പച്ചക്കറി ക്യഷി
 7. വാഴക്യഷി
 8. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
 9. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
 10. പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
 11. ഗോസുരക്ഷ പദ്ധതി
 12. മേല്‍ക്കുരമാറ്റല്‍ ജനറല്‍
 13. ബയോകന്വോസര്‍
 14. കുടിവെളള കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി എസ്.സി
 15. മേല്‍ക്കൂരമാറ്റല്‍ എസ്.സി
 16. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ -എസ്.സി
 17. കാളക്കുട്ടി പോത്ത് കുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍
 18. ആട് വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി
 19. കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍
 20. പഠനമുറി
 21. കട്ടില്‍ എസ്.സി വയോജനം
 22. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എസ്.സി
 23. പെട്ടിക്കട
 24. നെല്‍ക്യഷി വികസനം ഒന്നാം വിള
 25. നെല്‍ക്യഷി വികസനം രണ്ടാം വിള
 26. ക്ഷീരകര്‍ക്ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
 27. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 28. ലാപ്ടോപ്പ്
 29. പാഥേയം ജനറല്‍
 30. ജൈവസമ്യദ്ധി
 31. വെച്ചൂര് കാസര്‍ഗോഡ് പശു ജനറല്‍
 32. കോട്ടണ്‍ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി
 33. പാഥേയം എസ്.സി
 34. ഇരുചക്രം എസ്.സി
 35. ഒാട്ടോറിക്ഷ
 36. കോട്ടണ്‍ബാഗ് എസ്.സി
 37. കാളക്കുട്ടി പോത്ത് കുട്ടി എസ്.സി
 38. കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍
 39. തുണിസഞ്ചി എസ്.സി
 40. വെച്ചൂര്‍ പശു
 41. വസ്ത്ര നിര്‍മ്മാണയൂണിറ്റ്
 42. ഈറ മുറ നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി
 43. മുട്ടക്കോഴി എസ്.സി
 44. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക ഉപകരണം
 45. വിദേശതൊഴില്‍
 46. മെറിറ്റ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 47. ഫാഷന്‍ടെക്നോളജി

ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതി - പട്ടിക2 (അപ്പീൽ 1)

new3 ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ

new4 ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ