2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഇടവിള

ഉറവിടം-കിച്ചണ്‍ ബിന്‍

കട്ടില്‍ എസ്.സി

കട്ടില്‍ ജനറല്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കാറ്റില്‍ ഷെഡ്

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലി തീറ്റ എസ്.സി

കറവ പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

കറവപശു വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

ക്ഷീര സമ്യദ്ധി

കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം ജനറല്‍

കിണര്‍ റീചാര്‌ജിംഗ് എസ് .സി

കിണര്‍ റീചാര്‌ജിംഗ് ജനറല്‍

കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഉല്‍പാദക സബ്സിഡി

കൂത്തന്വലം എസ്.സി

കൂത്തന്വലം ജനറല്‍

കേദാരം നെല്‍ക്യഷി

ചാണകം ജൈവവളം

ജലശ്രീ എസ്.സി

ജൈവ സമ്യദ്ധി തരിശ് ഭൂമിയില്‍ പച്ചക്കറി ക്യഷി

നൂല്_പ് ചര്_ക്കമാറ്റി പുതിയ ചര്_ക്ക

പച്ചക്കറി ക്യഷി ടെറസ്സിലും വീട്ട് മുറ്റത്തും

പട്ടികജാതി വനിത തൊഴില്‍..

പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്രം

പഠന മുറി ആണ്‍കുട്ടികള്‍ എസ്.സി

പഠനമുറി എസ്.സി പെണ്‍

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

പശു

പിക് അപ് ആട്ടോ എസ്.സി

പൈപ്പ് ലൈന്‍ കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി ജനറല്‍

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് ജനറല്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി

ഭിന്ന ശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണം.

ഭൂരഹിത സഹായം എസ്.സി

മെറിറ്റ് സ്കോളര്_ഷിപ്പ്

വാദ്യോപകരണം.

വാഴക്യഷി ജനറല്‍

വിദേശ തൊഴില്‍ എസ്.സി

വിദേശതൊഴില്‍

ശാരീരിക മാനസികം ഉപകരണം

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം തൊഴില്‍ ജനറല്‍.

സ്പോട്സ് കിറ്റ്

ഹരിത ഭവനം

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓർഡർ

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓർഡർ

ഇ-ടെണ്ടർ തിരുത്തൽ

parasyam-e-tender

അഴൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- ലേല പരസ്യം

ലേല നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭാ ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

 1. ഇടവിള ക്യഷി
 2. അടുക്കളതോട്ടം
 3. തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റല്‍
 4. ജൈവപച്ചക്കറി ക്യഷി
 5. കുരുമുളക് ക്യഷി വ്യാപനം
 6. പച്ചക്കറി ക്യഷി
 7. വാഴക്യഷി
 8. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
 9. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
 10. പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
 11. ഗോസുരക്ഷ പദ്ധതി
 12. മേല്‍ക്കുരമാറ്റല്‍ ജനറല്‍
 13. ബയോകന്വോസര്‍
 14. കുടിവെളള കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി എസ്.സി
 15. മേല്‍ക്കൂരമാറ്റല്‍ എസ്.സി
 16. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ -എസ്.സി
 17. കാളക്കുട്ടി പോത്ത് കുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍
 18. ആട് വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി
 19. കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍
 20. പഠനമുറി
 21. കട്ടില്‍ എസ്.സി വയോജനം
 22. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എസ്.സി
 23. പെട്ടിക്കട
 24. നെല്‍ക്യഷി വികസനം ഒന്നാം വിള
 25. നെല്‍ക്യഷി വികസനം രണ്ടാം വിള
 26. ക്ഷീരകര്‍ക്ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
 27. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 28. ലാപ്ടോപ്പ്
 29. പാഥേയം ജനറല്‍
 30. ജൈവസമ്യദ്ധി
 31. വെച്ചൂര് കാസര്‍ഗോഡ് പശു ജനറല്‍
 32. കോട്ടണ്‍ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി
 33. പാഥേയം എസ്.സി
 34. ഇരുചക്രം എസ്.സി
 35. ഒാട്ടോറിക്ഷ
 36. കോട്ടണ്‍ബാഗ് എസ്.സി
 37. കാളക്കുട്ടി പോത്ത് കുട്ടി എസ്.സി
 38. കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍
 39. തുണിസഞ്ചി എസ്.സി
 40. വെച്ചൂര്‍ പശു
 41. വസ്ത്ര നിര്‍മ്മാണയൂണിറ്റ്
 42. ഈറ മുറ നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി
 43. മുട്ടക്കോഴി എസ്.സി
 44. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക ഉപകരണം
 45. വിദേശതൊഴില്‍
 46. മെറിറ്റ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 47. ഫാഷന്‍ടെക്നോളജി