ഞാനും വോട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം.

banner-template_sveep

ലേല നോട്ടീസ് അഴൂർ 2019-2020

ലേല നോട്ടീസ് അഴൂർ 2019-2020

2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഇടവിള

ഉറവിടം-കിച്ചണ്‍ ബിന്‍

കട്ടില്‍ എസ്.സി

കട്ടില്‍ ജനറല്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കാറ്റില്‍ ഷെഡ്

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലി തീറ്റ എസ്.സി

കറവ പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

കറവപശു വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

ക്ഷീര സമ്യദ്ധി

കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം ജനറല്‍

കിണര്‍ റീചാര്‌ജിംഗ് എസ് .സി

കിണര്‍ റീചാര്‌ജിംഗ് ജനറല്‍

കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഉല്‍പാദക സബ്സിഡി

കൂത്തന്വലം എസ്.സി

കൂത്തന്വലം ജനറല്‍

കേദാരം നെല്‍ക്യഷി

ചാണകം ജൈവവളം

ജലശ്രീ എസ്.സി

ജൈവ സമ്യദ്ധി തരിശ് ഭൂമിയില്‍ പച്ചക്കറി ക്യഷി

നൂല്_പ് ചര്_ക്കമാറ്റി പുതിയ ചര്_ക്ക

പച്ചക്കറി ക്യഷി ടെറസ്സിലും വീട്ട് മുറ്റത്തും

പട്ടികജാതി വനിത തൊഴില്‍..

പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് ഇരുചക്രം

പഠന മുറി ആണ്‍കുട്ടികള്‍ എസ്.സി

പഠനമുറി എസ്.സി പെണ്‍

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

പശു

പിക് അപ് ആട്ടോ എസ്.സി

പൈപ്പ് ലൈന്‍ കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി ജനറല്‍

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് ജനറല്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി

ഭിന്ന ശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണം.

ഭൂരഹിത സഹായം എസ്.സി

മെറിറ്റ് സ്കോളര്_ഷിപ്പ്

വാദ്യോപകരണം.

വാഴക്യഷി ജനറല്‍

വിദേശ തൊഴില്‍ എസ്.സി

വിദേശതൊഴില്‍

ശാരീരിക മാനസികം ഉപകരണം

സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം തൊഴില്‍ ജനറല്‍.

സ്പോട്സ് കിറ്റ്

ഹരിത ഭവനം

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓർഡർ

അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓർഡർ

ഇ-ടെണ്ടർ തിരുത്തൽ

parasyam-e-tender