പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifകരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പെന്ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifഅഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നിലവില്‍ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും, പുതുതായി പാസ്സായ ആക്ടീവ് പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും അക്ഷയകേന്ദ്രം വഴി നബംവര്‍ 18 മുതല്‍ 30 വരെ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്. മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിന് അക്ഷയയില്‍ പോവുമ്പോള്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. കൂടാതെ പെന്‍ഷന്‍ ഐഡി കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കിടപ്പുരോഗികള്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ മുഖേനെ പഞ്ചായത്തിനെ 29.11.2019 ന് മുമ്പായി ഈ വിവരം അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടില്‍ വന്ന് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്.

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifഅഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം 18.03.2019, 19.03.2019 തീയ്യതികളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 13.03.2019ന് മുമ്പായി വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഈ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തീയ്യതിക്കുള്ളില്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തവര്‍ക്ക് വേതനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

അഴിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയാസുത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifജനകീയാസുത്രണം 2019-20 വർഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരീപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 31.01.2019 നുള്ളിൽ മെമ്പർമാർക്ക് തിരിച്ച് നൽക്കേണ്ടതാണ്‌. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമസഭകളിലൂടെ ഗുണഭോക്തകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.

–>

നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ്

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifഅഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വസ്തു നികുതി (കെട്ടിട നികുതി) പിരിവ് ക്യാമ്പ് താഴെ പറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കാലത്ത് 10.30 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ നികുതിദായകരും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ്
സ്ഥലം
ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
തീയ്യതി
1 കപ്പകടവത്ത് ലക്ഷം വീട് അംഗനവാടി ഷീന.സി.വി - 8086731355 15.11.2018
2,3 ലോഹ്യവായനശാല ജിജു.സി.കെ - 9947890747 16.11.2018
4,5 അഴിയൂര്‍ ഈസ്റ്റ് യു.പി.സ്കൂള്‍ പ്രമോദ്കുമാര്‍.കെ - 9447638848 17.11.2018
6 യുവജന വായനശാല, കോറോത്ത്റോഡ് പ്രമോദ്കുമാര്‍.കെ - 9447638848 18.11.2018
7,9 ചിറയില്‍ പീടിക നവോദയ വായനശാല പ്രമോദ്കുമാര്‍.കെ - 9447638848, ഷീന.സി.വി - 8086731355 19.11.2018
8,5 എം.പി.കുമാരന്‍ സ്മാരക വായനശാല പ്രമോദ്കുമാര്‍.കെ - 9447638848 21.11.2018
10 യുവജന വായനശാല, കൊളരാട്തെരു ഷീന.സി.വി - 8086731355 21.11.2018
11 ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി, മുക്കാളി ഷീന.സി.വി - 8086731355 18.11.2018
12 പുരോഗമന വായനശാല, ചോമ്പാല പ്രമോദ്കുമാര്‍.കെ - 9447638848 22.11.2018
13 ബീച്ച് അംഗന്‍വാടി, ചോമ്പാല ജിജു.സി.കെ - 9947890747 19.11.2018
14 വാച്ചാലി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ സ്മാരക വായനശാല പ്രമോദ്കുമാര്‍.കെ - 9447638848 23.11.2018
15 അയ്യിട്ടവളപ്പില്‍ അംഗനവാടി ഷീന.സി.വി - 8086731355 23.11.2018
16,18 വൈദ്യര്‍കുനി അഗന്‍വാടി ഷീന.സി.വി - 8086731355 24.11.2018
17 ജി.ജെ.ബി സ്കൂള്‍, അഴിയൂര്‍ ജിജു.സി.കെ - 9947890747 22.11.2018
NB : ക്യാമ്പില്‍ വരുമ്പോള്‍ അവസാനം ഒടുക്കിയ നികുതി രശീതി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.