അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - എല്‍.എസ്.ജി.ഡി ഓഫീസില്‍ താല്‍ക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവര്‍സീയറെ ആവശ്യമുണ്ട്.

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gif

അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവരില്‍ നിന്നും താല്‍ക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകര്‍ അപേക്ഷ, ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രവൃത്തി പരിചയം കാണിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം 14.05.2019 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് നടക്കുന്ന വാക്ക്-ഇന്‍-ഇന്‍റര്‍വ്യൂവില്‍ അഴിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

9496048103

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

എ3.2100/18                                                                                              തീയ്യതി : 30.03.2018


http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifഅഴിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വരള്‍ച്ച രൂക്ഷമായ വാര്‍ഡുകളില്‍ പഞ്ചായത്ത് നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധികകത്തുള്ള ശ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ച് വാഹനത്തില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ച് കൊള്ളുന്നു. കുറഞ്ഞത് നാലായിരം ലിറ്ററെങ്കിലും ശേഷിയുള്ള ടാങ്കുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനത്തിലാണ് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് വാഹന വാടക, ടാങ്ക് വാടക മോട്ടോറുകളുടെ വാടക ,കൂലി, മുതലായ എല്ലാ ചെലവുകളും ഉള്‍പ്പടെ ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ച് കുടിവെളളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള കിലോമിറ്റര്‍ നിരക്കാണ് ക്വട്ടേഷനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വാഹനത്തിന് ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതും വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ലോഗ് ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ട ചെലവ് - വാടക ഇതിനായി ജില്ലാ തലത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏജന്‍സിക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് നല്‍കുന്നതാണ്. ടെണ്ടര്‍ ഫോറം 08/04/2019ന് പകല്‍ 1.00 മണി വരെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും, 2.30 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നു 3.30 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
ഒപ്പ്
സെക്രട്ടറി
അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifഅഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം 18.03.2019, 19.03.2019 തീയ്യതികളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 13.03.2019ന് മുമ്പായി വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഈ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തീയ്യതിക്കുള്ളില്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തവര്‍ക്ക് വേതനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

ലൈസന്‍സ് അദാലത്ത്

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifനിലവില്‍ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാര്‍ 2018-2019 വര്‍ഷത്തെ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കേണ്ടത് 2018 ഫെബ്രുവരി 28 തീയ്യതിക്കുള്ളിലാണ്. എന്നാല്‍ മിക്ക കച്ചവടക്കാരും ഈ തീയ്യതിക്കുള്ളില്‍ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് എടുക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ളതായി പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലൈസന്‍സ് എടുക്കാതെയോ, ലൈസന്‍സ് പുതുക്കാതെയോ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 232 വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റകരവും ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. ആയതിനാല്‍ കച്ചവടക്കാരുടെ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം 2019 ജനുവരി 30ന് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 3 മണി വരെ പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ മുന്‍കൂട്ടി നല്‍കുകയോ അന്നുതന്നെ അപേക്ഷ നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഫീസ് അന്നുതന്നെ അടക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത കച്ചവടക്കാരുടെ പേരില്‍ മറ്റൊരറിയിപ്പ് കൂടാതെ കര്‍ശന നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
NB : 2018-2019 വര്‍ഷത്തെ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കിയവര്‍ ഈ അറിയിപ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല.
(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി

അഴിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയാസുത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

http://www.animatedgif.net/new/newball3_e0.gifജനകീയാസുത്രണം 2019-20 വർഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരീപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 31.01.2019 നുള്ളിൽ മെമ്പർമാർക്ക് തിരിച്ച് നൽക്കേണ്ടതാണ്‌. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാമസഭകളിലൂടെ ഗുണഭോക്തകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.

–>