പ്രിന്‍റിംഗ് ജോലികള്‍ക്ക‍് പ്രസ്സുടമകളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

പ്രിന്‍റിംഗ് ജോലികള്‍ക്ക‍് പ്രസ്സുടമകളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇലക്ട്രീഷന്‍െറ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

ഇലക്ട്രീഷന്‍െറ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-4

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-4

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-3

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-3

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-2

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-1

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-1

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി-ഒാവര്‍സീയറുടെ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

interviewmgnregsoverseer1

അസിസറ്റ്ന്‍റ് എഞ്ചീനീയര്‍ ആഫീസിലെ-ഓവര്‍സീയറുടെ ഒഴിവു സംബന്ധിച്ച്

interviewlsgdoverseer2

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്.

Interview - Technical assistant

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  2017 - 18

Older Entries »