ഇ-ടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍-18/07/2018

ഇ-ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍-18/07/2018

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?ogsrc=32

ടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

https://drive.google.com/open?id=1fR5muWn-lCH2aSPr2Vc-1PGXBD8VZ-sW

ഇ-ടെണ്ടര്‍-പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍

ഇ-ടെണ്ടര്‍

ഇലക്ട്രീഷന്‍െറ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

പുന :ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

പ്രിന്‍റിംഗ് ജോലികള്‍ക്ക‍് പ്രസ്സുടമകളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

പ്രിന്‍റിംഗ് ജോലികള്‍ക്ക‍് പ്രസ്സുടമകളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇലക്ട്രീഷന്‍െറ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

ഇലക്ട്രീഷന്‍െറ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-4

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-4

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-3

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-3

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-2

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്-2

Older Entries »