ഗ്രാമസഭാ വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രാമസഭാ വിവരങ്ങള്‍

ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍

അയിലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നടപ്പിലാക്കി

അയിലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ഓഫീസ് പ്ലാസ്റ്റി ക് വിമുക്ത പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബഡ്ജറ്റ് 18-19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ടെന്‍ഡറുകള്‍ , ഇ ടെന്‍ഡറുകള്‍

ടെന്‍ഡറുകള്‍

ഇ ടെന്‍ഡറുകള്‍

ISO Training


ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘെകങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത അന്തിമ ഗുണക്ലഭാക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘെകങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘെകങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘെകങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത അന്തിമ ഗുണക്ലഭാക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക

AFS 17-18

Income Expenditure Schedule

Receipt and Payment

Balance Sheet

Ledger trail balance

Trial balance Shedule

DCB 2017-18

DCB 2017-18

NOC വിവരങ്ങള്‍ 2017

NOC വിവരങ്ങള്‍ 2017

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് 2017

ലൈസന്‍സ് 2017