ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ജനകീയാസൂത്രം 2019-20(ഗ്രാമസഭാ അറിയിപ്പ് )

ജനകീയാസൂത്രം 2019-20

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വെയിസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ബൈലോ കരട്

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വെയിസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് ബൈലോ  കരട്

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് -സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് -സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്-പുതിയതായി കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത ലിസ്റ്റ്.
ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്-ജില്ല തല അപ്പീലിന് ശേഷം കൂട്ടി ചേര്‍ത്ത ലിസ്റ്റ്.

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷ

കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷകളിൽമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് ഡിസംബർ 2019

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ

തീര്‍പ്പാക്കിയത് April-1 മുതല്‍  May -31 വരെ ആകെ കിട്ടിയ അപേക്ഷ കളുടെ എണ്ണം :48 തീര്‍പ്പാക്കിയത് : 39

കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം (MGNREGS )

APPLICATION  REG. (MGNREGS )

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ഗുണ ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

Older Entries »