അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി ഐ.എസ്.ഒ 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫൈഡ്ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭകള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നു

1 30/01/2019 10.30എ.എം. ബ്ളോക്ക് ഹാള്‍
2 02/02/2019 10.00 എ.എം. ഗുരുശ്രീ പാലിശ്ശേരി സ്കൂള്‍
3 06/02/2019 1.00 പി.എം. 73 നമ്പര്‍ അംബേദ്ക്കര്‍ അംഗന്‍വാടി
4 10/02/2019 04.00 പി.എം. തട്ടില്‍ ഇയ്യു ബിജുവിന്‍റെ വസതി
5 02/02/2019 02 00പി.എം കാര്‍ത്ത്യായനിയുടെ വസതി,ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ്
6 09/02/2019 02 00പി.എം പഞ്ചായത്ത് ഹാള്‍
7 05/02/2019 02.00 പി.എം എഴുത്തച്ഛന്‍ സമാജം ഹാള്‍
8 02/02/2019 11.00 എ.എം. വള്ളിശ്ശേരി സ്കൂള്‍
9 09/02/2019 10.00 എ.എം. പഞ്ചായത്ത് ഹാള്‍
10 03.02.2019 03.30 പി.എം വള്ളിശ്ശേരി സ്കൂള്‍
11 08/02/2019 10.30 എ.എം. ഓപ്പണ്‍ എയര്‍ സ്റ്റേഡിയം
12 31/01/2019 10.30എ.എം. ചെറുവത്തേരി കമ്മയൂണിറ്റി ഹാള്‍
13 02/02/2019 03.00 പി.എം ഗുരുശ്രീ സ്കൂള്‍ പാലിശ്ശേരി
14 04/02/2019 10.00 എ.എം. ബാളോക്ക് ഹാള്‍ ,പാലയ്ക്കല്‍

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസീദ്ധികരിച്ചു.

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ്

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ കേട്ടതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ കേട്ടതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

കരട് ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2016-17 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചതും പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്‍ണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചതുമായ 2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ പെട്ട പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആയതിന്‍മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 30/12/2016 തിയതി വരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളില്‍ അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ രേഖാമൂലം സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

2015 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 ന് മുന്നോടിയായി അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക സെപ്റ്റംബര്‍ 7 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര്‍ പട്ടിക