കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരുവിവരം

ലിസ്റ്റ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

കരട് വേട്ടര്‍ പട്ടിക

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് വിവരങ്ങള്‍

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് വിവരങ്ങള്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2019-20 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2019-20 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2019-20 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 18/06/2019 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ISO Certification

അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി ഐ.എസ്.ഒ 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫൈഡ്ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭകള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നു

1 30/01/2019 10.30എ.എം. ബ്ളോക്ക് ഹാള്‍
2 02/02/2019 10.00 എ.എം. ഗുരുശ്രീ പാലിശ്ശേരി സ്കൂള്‍
3 06/02/2019 1.00 പി.എം. 73 നമ്പര്‍ അംബേദ്ക്കര്‍ അംഗന്‍വാടി
4 10/02/2019 04.00 പി.എം. തട്ടില്‍ ഇയ്യു ബിജുവിന്‍റെ വസതി
5 02/02/2019 02 00പി.എം കാര്‍ത്ത്യായനിയുടെ വസതി,ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ്
6 09/02/2019 02 00പി.എം പഞ്ചായത്ത് ഹാള്‍
7 05/02/2019 02.00 പി.എം എഴുത്തച്ഛന്‍ സമാജം ഹാള്‍
8 02/02/2019 11.00 എ.എം. വള്ളിശ്ശേരി സ്കൂള്‍
9 09/02/2019 10.00 എ.എം. പഞ്ചായത്ത് ഹാള്‍
10 03.02.2019 03.30 പി.എം വള്ളിശ്ശേരി സ്കൂള്‍
11 08/02/2019 10.30 എ.എം. ഓപ്പണ്‍ എയര്‍ സ്റ്റേഡിയം
12 31/01/2019 10.30എ.എം. ചെറുവത്തേരി കമ്മയൂണിറ്റി ഹാള്‍
13 02/02/2019 03.00 പി.എം ഗുരുശ്രീ സ്കൂള്‍ പാലിശ്ശേരി
14 04/02/2019 10.00 എ.എം. ബാളോക്ക് ഹാള്‍ ,പാലയ്ക്കല്‍

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസീദ്ധികരിച്ചു.

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ്

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ കേട്ടതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ കേട്ടതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക