ബെനഫിഷറി ലിസ്റ്റ് 2018-19

തെങ്ങ് കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ജൈവവള വിതരണം

കിണര്‍ റിചാര്‍ജ്ജിംഗ്

കന്നുകൂട്ടിപരിപാലനം

പട്ടിക ജാതിയില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ( മേശ കസേര നല്‍കല്‍)

പാല്‍ അളക്കുന്ന ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും

മെറിറ്റോറിയ്ല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കല്‍

വനിതാ ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

വീട് പുനരുദ്ധാരണം എസ് സി

വീട് പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരുടുന്നവര്‍ക്ക് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്ക്ട്ടര്‍ നല്‍കല്‍

ലൈഫ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ്

1) ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

2)ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

3)അപ്പൂര്‍ണ്ണമായവ

4) ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയവ

5)മാന ദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തവര്‍

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ നിയമനം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

Pensioners Search/Queries

പെന്‍ഷണര്‍ മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ STATUS അറിയാന്‍ താഴെ കാണുന്ന WEB PAGE ല്‍ അവരുടെ ID നമ്പര്‍ മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. കുടിശിക , ഏതു മാസം മുതല്‍ ലഭിച്ചു , ഇനി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നി എല്ലാ വിവരവും ഇതില്‍ ഉണ്ടാകും

സന്ദര്‍ശിക്കുക>> പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഇ - സേവനങ്ങള്‍ » സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജനന മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്)

http://www.cr.lsgkerala.gov.in

ജനന മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മുകളില്‍  കാണുന്ന

ഇ WEB PAGE  ല്‍  നിന്ന്‍  ഏതു നിമിഷവും എടുക്കാവുന്നതാണ് .

അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക

( Ward 1   part 1) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkalZkdTYtV0kwbHM/view?usp=sharing

( Ward 2  part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkZXh4X2o3X2VRenM/view?usp=sharing

( Ward 2  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkN29LTXd0N2ZzQnM/view?usp=sharing

(Ward 3 PART 1) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkdGFMTkM4eTdkNkk/view?usp=sharing

( Ward 4  part 1 )     https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkVXRwM2JhTldFS0U/view?usp=sharing

( Ward 4  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkcUM4MFlPbUl6Zms/view?usp=sharing

( Ward 5  PART 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkOFdsTWhsVzZYYlU/view?usp=sharing

( Ward 6  part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkdXhGXzAtRkJocmc/view?usp=sharing

( Ward 7  part 1 )   https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkc3Q0Z0pOTjZhbG8/view?usp=sharing

( Ward 7  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkM3JJVFduN0QxbU0/view?usp=sharing

( Ward 8  part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkLWM4YnFrOVVvZE0/view?usp=sharing

( Ward 8   part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkQTB0OF9rRENTUXM/view?usp=sharing

( Ward 9  part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkSmdIUGNRbEFmcnM/view?usp=sharing

( Ward 9  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkUklKTW1hVzFHYkE/view?usp=sharing

( Ward 10   part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkVURZSC1nVFRhdWc/view?usp=sharing

( Ward 11   part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkaC1ycUVqOFI0TEE/view?usp=sharing

( Ward 11   part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkaUEzdG96amtHMWM/view?usp=sharing

( Ward 12  part 1 )   https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkcDNsYzhHWmE5d00/view?usp=sharing

( Ward 12  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkVFhia2J1UWtvN3M/view?usp=sharing

( Ward 13   part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkaW5wbWdNZkNud2c/view?usp=sharing

( Ward 13   part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkaVhTNEYwcmprbUE/view?usp=sharing

( Ward 14  part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOka2J4U09EMHlwbEk/view?usp=sharing

( Ward 14  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkX1dkWTJMc3JOY28/view?usp=sharing

( Ward 15  part 1 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkd21Fd0V5OV9ibzQ/view?usp=sharing

( Ward 15  part 2 ) https://drive.google.com/file/d/0B94K58K9VEOkbXk1TENueks3clE/view?usp=sharing

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Poling station 1.1

Poling station 2.1

Poling station 2.2

Poling station 3.1

Poling station 4.1

Poling station 4.2

Poling station 5.1

Poling station 6.1

Poling station 7.1

Poling station 7.2

Poling station 8.1

Poling station 8.2

Poling station 9.1

Poling station 9.2

Poling station 10.1

Poling station 11.1

Poling station 11.2

Poling station 12.1

Poling station 12.2

Poling station 13.1

Poling station 13.2

Poling station 14.1

Poling station 14.2

Poling station 15.1

Poling station 15.2

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.

AVANUR G P