തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാലൂർ കാളിയമ്മ W/O നഞ്ചൻ CPI എസ്‌ ടി വനിത
2 പുതൂർ മുരുകേശൻ S/O മാരപ്പ മുതലിയാർ BJP ജനറല്‍
3 ചാളയൂർ സരസ്വതി.വി W/O വരദരാജ് CPI(M) വനിത
4 കോട്ടത്തറ സുമതി W/O സുബ്രഹ്മണ്യൻ CPI(M) വനിത
5 ആനക്കട്ടി പ്രജ W/O നാരായണൻ CPI എസ്‌ ടി വനിത
6 ഷോളയൂർ കാളിയമ്മ.ആർ CPI(M) എസ്‌ ടി വനിത
7 ചിറ്റൂർ വേലുസ്വാമി.എസ്.ആർ CPI എസ്‌ സി
8 അഗളി പി.ശിവശങ്കരൻ CPI(M) ജനറല്‍
9 കാരറ ഇൗശ്വരിരേശൻ CPI എസ്‌ ടി
10 ജെല്ലിപ്പാറ രാജു.ആർ CPI(M) എസ്‌ ടി
11 ചെമ്മണ്ണൂർ മാത്യൂ.എം.എ NCP ജനറല്‍
12 ചിണ്ടക്കി ടി.കെ.വത്സല CPI(M) വനിത
13 താവളം സരസ്വതി CPI വനിത