ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-2018

1. വിറകടുപ്പ് പദ്ധതി

2. വിദേശ തൊഴില്‍ സഹായം/മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക പഠന സഹായം

3. 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശ,കസേര (എസ്.സി.)

4. ഭിന്നശേഷികാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

5. എസ്.സി മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് (ജില്ല)

6. എസ്.സി മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് (ബ്ലോക്ക്)

7. റിംഗ് കംപോസ്റ്റ്

8. ഫലവൃക്ഷ തൈ വിതരണം(വനിത)

9. മേല്‍കൂര മാറ്റല്‍ (എസ്.സി)

10. വനിതാ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

11. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി(എസ്.സി.)

12. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി(ജനറല്‍)

13. ഗ്രാമം നിറയെ കോഴി(ജനറല്‍.)

14. ഗ്രാമം നിറയെ കോഴി(എസ്.സി.)

15. ഭിന്ന ശേഖിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഷികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

16. മണ്‍പാത്രം- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

17. ബയോഗ്യാസ്- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

18. കാലിത്തീറ്റ- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

19. കന്നുകുട്ടി- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മഹാത്മഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2017-18 ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

MGNREGA

mgnreg

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2016-17

auto-sc-list

cycle-sc-16-17

house-renovation-16-17

subsidy-for-milk-pdf

laptop-sc

microsoft-word-vivaha-dhana-sahayam

water-tank-sc

microsoft-word-auto-s-c1

bhavanam-compltion-16-171

bycycle-sc-16-17

house-renoovation-16-17

laptop-s-c-16-17

thengu-krishi

vivaha-dhana-sahayam1

water-tank

grow-bag

aadu-valarthal

gramam-niraye-kozhi

kannukutti-paripalanam

kidari-valarthal-general

balance

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2015 16

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശൌചാലയം ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

1

3

5

6

8

9

15

17

2

4

7

10

11

12

13

14

16

ലാപ് ടോപ് വിതരണം

കോഴി വളര്ത്തല്

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ആട് കിടാരി വളര്ത്തല്

തെങ്ങ് കൃഷി

ഇടവിളകൃഷി

വിവാഹ ധനസഹായം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സൈക്കിള് വിതരണം

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍

കുടിവെള്ള വിതരണം-ക്വട്ടേഷന്

ക്വട്ടേഷന്-കുടിവെള്ള വിതരണം

ADMINISTRATIVE REPORT 14-15

administrative-report-14-15-full

ADMINISTRATIVE REPORT 13-14

administrative-report-13-14-full

ADMINISTRATIVE REPORT 2012-13

administrative-report-12-13

Devolution Index-AFS-2012-13, 2013-14, 2014-15

AFS 2012 13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

കരട് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 2015

<a href=”https://drive.google.com/open?id=0B6kTBpWUeXC5fmIzVWRNaThjNzE0YkJ5NHJMeGNJdjZmTXV1NHgzX2xpNGdoaV96ZlZLOFU&amp;authuser=0″></a>