ADMINISTRATIVE REPORT 14-15

administrative-report-14-15-full

ADMINISTRATIVE REPORT 13-14

administrative-report-13-14-full

ADMINISTRATIVE REPORT 2012-13

administrative-report-12-13

Devolution Index-AFS-2012-13, 2013-14, 2014-15

AFS 2012 13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

കരട് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 2015

<a href=”https://drive.google.com/open?id=0B6kTBpWUeXC5fmIzVWRNaThjNzE0YkJ5NHJMeGNJdjZmTXV1NHgzX2xpNGdoaV96ZlZLOFU&amp;authuser=0″></a>

പദ്ധതി 2014-15

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഐ എ വൈ (2013-14)

കരാര്‍ നിയമനം

കരാര്‍ നിയമനം

വിവരാവകാശനിയമം 2005

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനം-വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ ഓഫീസ്

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനം-പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനം-സ്കൂള്‍

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനം-കൃഷി ആപ്പീസ്

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനം-കൃഷി ആപ്പീസ് -തുടര്‍ച്ച

കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനജീവനക്കാര്‍

സേവനാവകാശം 2012

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

Older Entries »