മഹാത്മഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2017-18 ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

MGNREGA

mgnreg

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2016-17

auto-sc-list

cycle-sc-16-17

house-renovation-16-17

subsidy-for-milk-pdf

laptop-sc

microsoft-word-vivaha-dhana-sahayam

water-tank-sc

microsoft-word-auto-s-c1

bhavanam-compltion-16-171

bycycle-sc-16-17

house-renoovation-16-17

laptop-s-c-16-17

thengu-krishi

vivaha-dhana-sahayam1

water-tank

grow-bag

aadu-valarthal

gramam-niraye-kozhi

kannukutti-paripalanam

kidari-valarthal-general

balance

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2015 16

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശൌചാലയം ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

1

3

5

6

8

9

15

17

2

4

7

10

11

12

13

14

16

ലാപ് ടോപ് വിതരണം

കോഴി വളര്ത്തല്

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ആട് കിടാരി വളര്ത്തല്

തെങ്ങ് കൃഷി

ഇടവിളകൃഷി

വിവാഹ ധനസഹായം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സൈക്കിള് വിതരണം

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍

കുടിവെള്ള വിതരണം-ക്വട്ടേഷന്

ക്വട്ടേഷന്-കുടിവെള്ള വിതരണം

ADMINISTRATIVE REPORT 14-15

administrative-report-14-15-full

ADMINISTRATIVE REPORT 13-14

administrative-report-13-14-full

ADMINISTRATIVE REPORT 2012-13

administrative-report-12-13

Devolution Index-AFS-2012-13, 2013-14, 2014-15

AFS 2012 13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 2012-13

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 13-14

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

AFS 14-15

കരട് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 2015

<a href=”https://drive.google.com/open?id=0B6kTBpWUeXC5fmIzVWRNaThjNzE0YkJ5NHJMeGNJdjZmTXV1NHgzX2xpNGdoaV96ZlZLOFU&amp;authuser=0″></a>

പദ്ധതി 2014-15

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി